Συνέλευση Βραχωρίου

22 Φεβρουαρίου 1822
  • Κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, Η Γενική Συνέλευσις του Μεσολογγίου ενεπιστεύθη προς ημάς την κεντρικήν Διοίκησιν της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος· τα μέρη, τα οποία συνθέτουσι την κεντρικήν Διοίκησιν ταύτην, είναι τα ακόλουθα: τα Κράβαρα, το Καρπενήσιον, το Απόκουρον, το Βεννέτικον, ο Ζυγός, ο Βλοχός, το Ξηρόμερον, ο Βάλτος, η Βόνιτσα και όλα όσα εκτείνονται προς το δυτικοβόρειον και ήθελαν ελευθερωθή ακολούθως. Η εν Βραχωρίω αρτίως συγκροτηθείσα τοπική Συνέλευσις κατέπαυσε τα αρματολίκια, καπετανάτα και κάθε άλλην κατάχρησιν προερχομένην από την προτητερινήν τυραννίαν και εδιώρισε την ευταξίαν οπού η περίστασις συγχωρεί εις το στρατιωτικόν, το οποίον εις το εξής θέλει λάμψει και θέλει γίνει προθυμότερον κατά των εχθρών.

    Διακήρυξη Γερουσίας Δυτικής Ελλάδος, 23 Φεβρουαρίου 1822

    ΑΕΠ τ. 1, 470-471

  • Αξιολογωτέρα εστάθη η συγκατάθεσίς του εν τη τοπική συνελεύσει του Βραχωρίου, εις τας 22 τρέχοντος, συγκατάθεσις, η οποία εστάθη το μόνον αίτιον, οπού παρεχώρησεν εις ταύτην την Γερουσίαν του να λάβη τους χαλινούς της διοικήσεως και να κάμη αρχήν των εργασιών της. Αυτός ο ίδιος είναι εκείνος, όστις πρέπει να διαυθεντεύση το σύστημα της διοικήσεως ταύτης, διά να λάβη τόπον το πρακτικόν της άνωθεν Συνελεύσεως, και να κατατρέξη εκείνον, αν ποτέ ευρεθή τινάς, και όπου ήθελεν εναντιωθή. Διά ταύτα οι υπογεγραμμένοι συνελθόντες εν μυστική συνελεύσει, και σκεψάμενοι την αμάθειαν του λαού των μερών τούτων, τον κίνδυνον εις τον οποίον η Πατρίς υπόκειται αν η Διοίκησις δεν στερεωθή […]

    Πρακτικό της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, 27 Μαρτίου 1822

    Παπαδόπουλος, 1861, 9-10

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 1, 469-473

Παπαδόπουλος, 1861, 8-12

Βιβλιογραφία


Βακαλόπουλος, 1982 τ. 6, 14-15

Δημακόπουλος, 1966α, 125-126