Πελοποννησιακή Γερουσία

26 Μαΐου 1821 - 30 Μαρτίου 1823
 • Η Πελοποννησιακή Γερουσία

  Επειδή το Παλαμήδι εκυριεύθη από τους Έλληνας, και οι ευρισκόμενοι Τούρκοι εις την πόλιν του Ναυπλοίου απεφάσισαν να παραδωθούν, αποστέλλει τους Γερουσιαστάς κυρίους Γ. Μπάρμπογλουν, Κ. Ζαφειρόπουλον και Ιωάν. Οικονομίδην, έχουσα το δικαίωμα κατά το 15 αρ. του Γ΄ κεφαλαίου του διοργανισμού, και τους δίδει πληρεξούσιον να κάμνουν τας συμφερωτέρας συνθήκας ιδιαιτέρως διά την Πελοπόννησον, και γενικώς δι’ όλην την Ελλάδα […]

  Διαταγή Πελοποννησιακής Γερουσίας, 2 Δεκεμβρίου 1822

  ΓΑΚ,  Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 2, έγγρ. 10

 • […] προσέχετε λοιπόν καλώς, έφοροι και στρατηγοί, επάνω εις την δικαιοσύνην και ενέργειαν των διαταγών μας, και του πρέποντος χωρίς τινα προφασιολογίαν και φιλοπροσωπίαν, ομοίως και σεις οι λοιποί κάθε τάξεως να έχετε υπακοήν εις τας διαταγάς των εφόρων και στρατηγών σας, να φυλάττετε εν τω μεταξύ σας κάθε ευταξίαν και χρηστοήθειαν, ότι όποιοι ήθελον παρακούσωσιν εις το παραμικρόν σχέδιον, ηξεύρετε ότι θέλουν παιδευθή από μέρους μας σκληρότατα χωρίς καμμίαν συγκατάβασιν, μένοντες αυτοί τε και οι απόγονοί των εις παντοτεινήν καταισχύνην των και ατιμίαν και διά να μη δοκιμάσετε τα τοιαύτα και μετανοήσετε ύστερον ανωφελώς, ποιήσατε ως σας γράφομεν εξ αποφάσεως.

  1821 Μαΐου 30 Στεμνίτζα

  Διαταγή της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 30 Μαΐου 1821

  Φραντζής, 1839 τ. 2, 217-218

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 3, 54, 73

ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 2, έγγρ. 10

Δασκαλάκης, 1966α, 222-229

Μάμουκας τ. 1, 105-127

Φραντζής, 1839 τ. 2, 217-218

Βιβλιογραφία


Γριτσόπουλος, 1964

Δασκαλάκης, 1965

Δημακόπουλος, 1966α, 45-50, 80-82, 124-125

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 254-256

Σπηλιάκος, 1961, 57-108