Συνέλευση Μεσολογγίου

8th June 2019

Συνέλευση Μεσολογγίου

Μετά μακρούς τέλος πάντων αγώνας, και μετά μεγάλας θυσίας, οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος υπερίσχυσαν ευτυχώς των εχθρών των, και ελευθερώσαντες την πατρίδα των, έδειξαν πάλιν […]