Συνέλευση Βραχωρίου

26th November 2019

συνέλευση βραχωρίου 2

Κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, Η Γενική Συνέλευσις του Μεσολογγίου ενεπιστεύθη προς ημάς την κεντρικήν Διοίκησιν της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος· τα μέρη, τα οποία συνθέτουσι την κεντρικήν […]
26th November 2019

Συνέλευση Βραχωρίου

Αξιολογωτέρα εστάθη η συγκατάθεσίς του εν τη τοπική συνελεύσει του Βραχωρίου, εις τας 22 τρέχοντος, συγκατάθεσις, η οποία εστάθη το μόνον αίτιον, οπού παρεχώρησεν εις ταύτην […]