Συνέλευση Άργους

8th June 2019

Συνέλευση Άργους

Άπασαι λοιπόν αι επαρχίαι της Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως εκάστη, εξελέξαντο κοινή γνώμη έξ υποκείμενα εξ εκάστης επαρχίας, άτινα ωνόμασαν Εφόρους, εκ δε των έξ εξελέξαντο ένα εξ […]