Μεσσηνιακή Σύγκλητος

10th January 2019

Μεσσηνιακή Σύγκλητος

Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής συγκλήτου. Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις […]