Διοικητική Επιτροπή

8th June 2019

Διοικητική Επιτροπή 2

[…] Αυτά, κατά χρέος, κοινοποιούντα προς την σεβαστήν Εθνοσυνέλευσιν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, παρουσιάζονται σήμερον αυτοπροσώπως έμπροσθεν των πληρεξουσίων του έθνους όλων, εις […]
17th January 2019

Διοικητική Επιτροπή

Εις τας πλέον δεινάς περιστάσεις, εις τας οποίας ευρέθη ποτέ η πατρίς εξ αρχής του ιερού αυτής αγώνος, ενώ ο εχθρός εξωπλισμένος όλος εναντίον μας και […]