Γ' Εθνοσυνέλευση (Επιδαύρου)

2nd October 2019

Γ’ Εθνοσυνέλευση (Επιδαύρου) 3

Έπειτα εξήλθον όλοι οι πληρεξούσιοι, ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος εις ύπαιθρον και παρεκευασθέντων ιερατικών αμφίων, έγινεν η τελετή της ορκώσεως αυτών. Ο Παλαιών Πατρών, ανέγνωσε πρώτον […]
16th February 2019

Γ’ Εθνοσυνέλευση (Επιδαύρου)

Προς την Προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος Παύει σήμερον η Συνέλευσις τας εργασίας της και αναβάλλει αυτάς, διά τας περιστάσεις, εις τον ερχόμενον Σεπτέμβριον. Εν τοσούτω εσύστησεν […]