Γερουσία (1829)

25th November 2019

Γερουσία 1829

Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Γερουσίαν Η κυβέρνησις ιδρύσατο ήδη την Γερουσίαν, Κύριοι, και αρχίζετε την ενέργειαν των ουσιωδών χρεών, τα οποία ως […]