Βουλευτικό

10th March 2019

Το βουλευτικό (2)

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος Το Βουλευτικόν Σώμα Προς τους ευγενεστάτους προκρίτους, επιστάτας και δημογέροντας της επαρχίας Σαλώνων Εν συνελεύσει του Βουλευτικού ανεγνώσθη η αναφορά σας κατά […]
9th January 2019

Το βουλευτικό, Απόσπασμα πηγής

Χρεωστεί ο Πρόεδρος να φροντίζη διά την εσωτερικήν ευταξίαν του Σώματος· έχει το δικαίωμα να ευχαριστή ή να επιπλήττη τον Βουλευτήν διά τον τρόπον του πολιτεύεσθαι […]