Βουλευτική Επιτροπή

10th January 2019

Βουλευτική Επιτροπή

Την μεγάλην του Βουλευτικού σώματος ευχαρίστησιν προς την Επιτροπήν δι’ όσην έδειξεν εμβρίθειαν και καρτερίαν εις τας δεινάς περιστάσεις της Πατρίδος, υπερεπαινεί και ασμένως αποδέχεται κατά […]