Βουλή (1844)

25th November 2019

Σήμερον την εβδόμην Σεπτεμβρίου ημέραν Πέμπτην και ώραν 8 π.μ. του χιλιοστού τεσσαρακοστού τετάρτου έτους, συνήλθον, κατά τα εν τω υπουργικώ προγράμματι, οι έχοντες ειδοποιητήρια έγγραφα […]