Α΄ Εθνοσυνέλευση

10th January 2019

Α΄ Εθνοσυνέλευση

Ήδη δε, ότε αι εναντίαι περιστάσεις ήρχισαν να εξομαλίζωνται, απεφασίσαμεν ή μάλλον ηναγκάσθημεν να οργανίσωμεν και Σύνταγμα Πολιτικόν της Ελλάδος και πρώτον μεν κατά μέρος, οίον […]