Άρειος Πάγος

26th November 2019

Άρειος Πάγος

Συστάς ο Άρειος Πάγος ο περιέχων την ανωτάτην και ενικήν της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος Διοίκησιν, εν τη κατά Σάλωνα γενική Συνελεύσει των επαρχιών, όστις συσταίνει τον […]