Βουλή (1844)

7 Σεπτεμβρίου 1844 - 11 Σεπτεμβρίου 1862

Όρκος

Ομνύω εις το όνομα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω πίστιν εις τον Βασιλέα της Ελλάδος, υπακοήν εις το Σύνταγμα και εις τους Νόμους του Κράτους και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
  • Σήμερον την εβδόμην Σεπτεμβρίου ημέραν Πέμπτην και ώραν 8 π.μ. του χιλιοστού τεσσαρακοστού τετάρτου έτους, συνήλθον, κατά τα εν τω υπουργικώ προγράμματι, οι έχοντες ειδοποιητήρια έγγραφα πατά των αρμοδίων Διοικητών κ.κ. Βουλευταί, καθώς και οι κ.κ. Γερουσιασταί εν τω του Βουλευτητρίου καταστήματι. Μετά δε ταύτα, αφού εψάλη ο αγιασμός, οι μεν Γερουσιασταί υπεχώρησαν εις το Συνέδριον της Γερουσίας, οι δε Βουλευταί έμειναν εν τω Βουλευτηρίω, και αμέσως προέβησαν εις την εκλογήν ενός Προέδρου και δύο Γραμματέων διά τας προκαταρκτικάς συνεδριάσεις· εξελέχθησαν δε κοινή συγκαταθέσει ως τοιούτοι, ο κ. Νικήτας Σταματελόπουλος Πρόεδρος, Γραμματείς δε οι κ.κ. Κ.Θ. Κολοκοτρώνης και Σ. Αντωνιάδης.

    Απόσπασμα πρακτικών της πρώτης συνεδρίασης της Βουλής, 7 Σεπτεμβρίου 1844

    ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 1

 

Πηγές


ΠΕΣ, 731-736

Σύνταγμα, 1844

Βιβλιογραφία


Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 189-199

ΙΕΕ τ. 13, 112-113

Σβώλος, 1998, 76-80