Πανελλήνιο

18 Ιανουαρίου 1828 - 16 Μαΐου 1829

Όρκος

Εν ονόματι της Αγιωτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος, ορκιζόμεθα να εκπληρώσωμεν, κατά τας οποίας αι πράξεις της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τροιζήνος έθεσαν βάσεις, τα χρέη τα οποία διά των Ψηφισμάτων αριθ. 4 και 16, των καθιστώντων την ενεστώσαν προσωρινήν Κυβέρνησιν, επεφορτίσθημεν. Ορκιζόμεθα να εκπληρώσωμεν τα χρέη ταύτα μέχρι της συγκαλέσεως της Εθνικής Συνελεύσεως κατά τους κανόνας διά των αυτών ψηφισμάτων ορισθέντας, μόνον σκοπόν έχοντες όλαις δυνάμεσι να συνεισφέρωμεν εις την εθνικήν και πολιτικήν ανακαίνισιν της Πατρίδος και όσον τάχιστα να προξενήσωμεν εις αυτήν τας σημαντικάς ωφελείας τας οποίας η εν Λονδίνω Συνθήκη της 6 Ιουλίου του 1827 (Ε. Ν.) την επαγγέλλεται. Εγγυώμεθα διά τούτο να συμμεθέξωμεν του υπευθύνου το οποίον ο Κυβερνήτης της Ελλάδος επιφορτίζεται και επομένως θέλομεν υποβάλει δι’ αυτού όλας τας πράξεις της Διοικήσεώς μας εις την Εθνικήν Συνέλευσιν, ήτις θέλει συνέλθει τον Απρίλιον μήνα.
  • 1. Έν Συμβούλιον συγκειμένον από μέλη [...] και ονομαζόμενον Πανελλήνιον, μετέχει μετά του Κυβερνήτου της Ελλάδος των έργων και του υπευθύνου της Κυβερνήσεως, έως της συγκροτήσεως της Εθνικής Συνελεύσεως ήτις θέλει συνέλθει εντός του Απριλίου 1828. 2. Το Πανελλήνιον διαιρείται εις τρία Τμήματα· το α΄ έχει αντικείμενον την Οικονομίαν, το β΄ την διοίκησιν των Εσωτερικών καθ’ όλους αυτών κλάδους, το γ΄ την ωπλισμένην δύναμιν ξηράς και θαλάσσης. [...]

    Νόμος αρ. ΝΗ΄, 18 Ιανουαρίου 1828

    ΓΕΕ, 1828 φ. 6

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 4, 47

ΓΕΕ, 1828 φ. 6

Δημακόπουλος, 1964, 204

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 55-56

Δημακόπουλος, 1966β, 125-131

Δημακοπούλου, 1981, 546

Λούκος, 1988, 80-81