Γερουσία (1844)

26 Σεπτεμβρίου 1844 - 11 Οκτωβρίου 1862

Όρκος

Ομνύω εις το όνομα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω πίστιν εις τον Βασιλέα της Ελλάδος, υπακοήν εις το Σύνταγμα και εις τους Νόμους του Κράτους και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
  • Περί συντάξεως της Πολιτείας

    Άρθρ. 15. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της Βουλής και της Γερουσίας.

    Άρθρ. 16. Το δικαίωμα της προτάσεως των Νόμων ανήκει εις τε τον βασιλέα, την Βουλήν και την Γερουσίαν. Πας νόμος, αφορών τους ετησίους προϋπολογισμούς, τα έσοδα ή έξοδα του Κράτους, διάθεσιν εθνικής περιουσίας, τον ετήσιον προσδιορισμόν της Στρατιωτικής και Ναυτικής δυνάμεως και την στρατολογίαν και την Ναυτολογίαν, εισάγεται πρώτον εις την Βουλήν και ψηφίζεται παρ’ αυτής.

    Άρθρ. 17. Ουδεμία πρότασις, αφορώσα αύξησιν των εξόδων του προϋπολογισμού διά μισθοδοσίαν ή σύνταξιν, ή εν γένει δι’ όφελος προσώπου, πηγάζει εκ της Βουλής, ή της Γερουσίας.

    Σύνταγμα 1844

 

Πηγές


ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 50-63

Σύνταγμα, 1844

Βιβλιογραφία


Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 248-250

Economopoulou, 1984, 285

Hering, 2004 τ. 1, 259-260

Σβώλος, 1998, 76-80