Γερουσία (1829)

22 Ιουλίου 1829 - 25 Ιανουαρίου 1833

Όρκος

Ορκίζομαι εν ονόματι της Αγιωτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος, να εκπληρώσω τα οποία επεφορτίσθην χρέη από το υπ' αρ. Β΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως της 29 Ιουλίου 1829 και από το προς εκτέλεσιν αυτού Ψήφισμα της Κυβερνήσεως της 14 Αυγούστου 1829, με ένθερμον ζήλον ως αγαθός Έλλην. Ορκίζομαι να εκπληρώσω τα χρέη ταύτα, μόνον σκοπόν έχων να συνεισφέρω μ' όλην μου την δύναμιν εις την εθνικήν και πολιτικήν επανόρθωσιν της Πατρίδος με αμετάβλητον και άδολον ειλικρίνειαν, χωρίς άλλον σκοπόν, ειμή τον του κοινού συμφέροντος Έθνους. Ορκίζομαι τελευταίον ότι είμαι ελεύθερος από πάντα μυστικόν δεσμόν οποιουδήποτε είδους, σκοπόν έχοντα ενάντιον των καθεστώτων εθνικών νόμων.
  • Ελληνική Πολιτεία

    Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Γερουσίαν

    Η κυβέρνησις ιδρύσατο ήδη την Γερουσίαν, Κύριοι, και αρχίζετε την ενέργειαν των ουσιωδών χρεών, τα οποία ως απολαμβάνοντες την εμπιστοσύνην του έθνους προσεκλήθητε να εκπληρώσετε, κατά τα Ψηφίσματα της Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως. [...] Αλλ' όσον τον έθνος εύχεται και ελπίζει την τοιαύτην τύχην, τόσον αναγκαιότερον είναι να αποδείξη και αύθις εις τον κόσμον, δια της προόδου της ηθικής μεταρρυθμίσεώς του και δια της στερεώσεως της ηθικής ευταξίας, ότι είναι άξιον της ευδαιμονίας ταύτης. Δεν εμπορεί δε να κατορθωθή τούτο του λοιπού ει μη δια των αρχών του, μεταξύ των οποίων σεις είσθε ήδη εις την πρώτην τάξιν, Κύριοι. Εκ τούτου εννοείτε βέβαια πόσον ουσιώδεις είναι αι εις τον πατριωτισμόν και τα φώτα σας εμπιστευθείσαι και πόσον ιερά τα καθήκοντα, τα οποία σας επιβάλλει το χρέος σας. Είμεθα δε πεπεισμένοι ότι θέλετε τα εκπληρώσει αξίως των ελπίδων του τε Έθνους και της Κυβερνήσεως.

    Αναφορά Κυβερνήτη προς την Γερουσία, 27 Οκτωβρίου 1829

    ΑΕΠ τ. 21, 6

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 4, 153-173

ΑΕΠ τ. 21, 6

ΓΕΕ, 1829 φ. 63

ΓΕΕ, 1829 φ. 75

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 57

Δημακόπουλος, 1966β, 131-139

Δημακοπούλου, 1981, 558