Εκτελεστική εξουσία

 
Η νομοτελεστική (εκτελεστική) εξουσία θεσπίστηκε από το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος. Το Εκτελεστικό λειτούργησε ως συλλογικό όργανο διοίκησης, αρχικά με τη μορφή πενταμελούς Σώματος και από το 1826 με τη μορφή ενδεκαμελούς Διοικητικής Επιτροπής και τριμελούς Αντικυβερνητικής Επιτροπής.