Ψύλλας Γεώργιος

Χρυσοφός Γεώργιος
22nd March 2018
Ξυλογραφία Γεώργιου Ψύλλα

Ψύλλας Γεώργιος

Γέννηση: Αθήνα 1794Θάνατος: Αθήνα 1878
Ο Γεώργιος Ψύλλας γεννήθηκε το 1794 στην Αθήνα, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα και συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό (Πίζα, Ιένα, Γοτίγγη), με υποτροφία της Φιλομούσου Εταιρείας. Τον Ιούλιο του 1821 επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο και εξελέγη μέλος της Εφορίας των Αθηνών. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας ως πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822) και για σύντομο χρονικό διάστημα δεύτερος γραμματέας του Σώματος, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1822. Το επόμενο έτος έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), η οποία τον διόρισε μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση του Οργανικού Νόμου της Επιδαύρου. Εξέδωσε την Εφημερίδα των Αθηνών (20 Αυγούστου 1824 - 15 Απριλίου 1826). Επίσης, το 1824 υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Φιλανθρωπικής Εταιρείας στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 1826 ο Γεώργιος Ψύλλας εξελέγη, μαζί με τον Ιωάννη Βλάχο, πληρεξούσιος Αθηνών στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση, ωστόσο, στις 30 Μαρτίου του ίδιου έτους οι πρόκριτοι των Αθηνών εισηγήθηκαν την αντικατάστασή του από τον Στάμο Σεραφείμ, λόγω αδυναμίας μετάβασής του στο χώρο της Συνέλευσης. Στα χρόνια διακυβέρνησης του Καποδίστρια διετέλεσε πρώτος γραμματέας του Πανελληνίου (1828) και έπειτα συμμετείχε ως πληρεξούσιος στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829). Ο Ψύλλας συνέχισε να αναλαμβάνει πολιτικές θέσεις και τα επόμενα χρόνια. Τον Μάρτιο του 1833 διορίστηκε διοικητής Εύβοιας και την ίδια χρονιά έγινε Γραμματέας της Επικρατείας (Υπουργός των Εσωτερικών), θέση από την οποία απομακρύνθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια διορίσθηκε νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας (1833) και έπειτα νομάρχης Εύβοιας (1834). Επίσης, από το 1835 διετέλεσε σύμβουλος της Επικρατείας. Το 1844 διορίστηκε από τον Όθωνα γερουσιαστής, ενώ το 1854 ανέλαβε υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 1878.

Εδώ δε πάλιν υπέφερα πολλάς στερήσεις καθ' όλην την εν Άστρει διατριβήν μου, επειδή, συνοικούντες εν καλυβίω γεωργικώ άνθρωποι πλείονες των τεσσάρων και μη έχοντες τον τρόπον να έχωμεν καθαρά εν καιρώ ενδύματα, διότι ούτε οικογένειαι υπήρχον τότε εκεί, αλλ' ούτε και άνδρες επιτήδειοι εις το έργον του να πλύνωσι τα υποκάμισα και λοιπά ασπρόρουχά μας, εγώ τουλάχιστον εκινδύνευσα να γένω βορά των φθειρών, ώστε ηναγκάσθην να παραγγείλω τη μητρί μου εις Αθήνας διά τινος απεσταλμένου προς τον Ζαχαρίτζαν όπως οικονομήση και μοι στείλη δι' αυτού δύο - τρία υποκάμισα και άλλα τόσα εσώβρακα, τα οποία μου ήσαν της πρώτης ανάγκης. Αλλά και αφού, μετ' ολίγας ημέρας, έλαβα τα ενδύματα ταύτα, έκαμε χρεία να υπάγω εις παράμερόν τινα τόπον και να αρχίσω εκεί καθαρίζων από το πλήθος των φθειρών και των κονίδων το επίβλημα και το πανταλόνι μου και ούτω να αλλάξω και υποκάμισον. Πώς όμως να συγκοιμηθώ πάλιν εις το ίδιον έδαφος με τους λοιπούς συνοίκους μου, και μάλιστα γουναροφόρους; Κατέσχων λοιπόν ως κλίνην μου τοιχάριόν τι δύο πήχεις υψηλότερον του εδάφους και 3/4 της πήχεως πλατύ, όπερ εις τας χωρικάς εκείνας κατοικίας εχρησίμευεν, όπως χωρίζει το μέρος της διαίτης των ανθρώπων από των ζώων. Επί του τοιχαρίου λοιπόν τούτου εύρον οπωσούν απαλλαγήν από τας φθείρας, αλλ' ο ύπνος μου ήτον και δεν ήτον ύπνος, διότι πάσαν στιγμήν μοι επήρχετο φόβος της πτώσεώς μου εκείθεν. Αν δε ενθυμηθώ και τα της τροφής μας, αυτή συνίστατο πάντοτε εις το διάστημα εκείνο από ελαίας και ψωμίον και μαγείρευμα από χόρτα άγρια, εις τα οποία ο Ζαχαρίτζας, βράζοντα εις την χύτραν, έρριπτε και μίαν φούκταν ελαιών, αλλ' ουχί και ελαίου, διότι ήτον Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και δεν εύρισκέ τις πούποτε τίποτε φαγώσιμον να αγοράση.

Απομνημόνευση Γεωργίου Ψύλλα

Ψύλλας, 1974, 99

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 17, 86, 207
ΑΕΠ τ. 3, 34, 39, 42, 82-84, 101, 111
ΑΕΠ τ. 4, 9, 72, 76, 78, 83, 520, 638
ΑΕΠ τ. 7, 61, 92, 96, 102, 114
ΑΕΠ τ. 8, 63, 103
ΑΕΠ τ. 9, 59, 157
ΑΕΠ τ. 11, 148
ΑΕΠ τ. 20, 80-82, 139-142
Εφημερίς, 1878 φ. 19
Εφημερίς, 1878 φ. 20
Εφημερίς των Αθηνών, 1824 φ. 24
Πούλος, 1970, 44
ΦΕΚ, 1834 φ. 19
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Ψύλλας, 1974, 1-7, 9-17, 20-46, 60-62, 75-80, 90-101, 109-114, 117-119, 142-143, 184-190, 204-205, 209-210, 221-222, 228, 244-245, 273-292, 305-307
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Αγγελίδης, 1962, 656-657
Γέροντας, 1984, 185-192, 202-205
Δημακόπουλος, 1966β, 128
Δρούλια-Κουτσοπανάγου, 2008 τ. 2, 298-299
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 57-58
Λούρος, 1974, β΄, ιη΄-κα΄
ΠΒΛ τ. 9β, 490
  • Αθήνα 1794