Φίλος Κωνσταντίνος

Φίλωνος Ιωάννης
27th April 2018
Υψηλάντης Δημήτριος
1st May 2018
Απεικόνιση στρατιωτικού

Φίλος Κωνσταντίνος
(Φίλου)

Γέννηση: ΜέλπειαΘάνατος: 1853
Ο Κωνσταντίνος Φίλος, πρόκριτος από τη Γαράτζα (Μέλπεια) Μεσσηνίας, συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας σημαντική στρατιωτική δράση. Η συμμετοχή του στα κοινά ήταν σύντομη, καθώς εξελέγη μία φορά παραστάτης Ανδρούσας στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Μετά τη λήξη της θητείας του συνέχισε τη στρατιωτική του δράση έως το τέλος της Επανάστασης. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια υπέγραφε ως δημογέροντας Ανδρούσας. Απεβίωσε το 1853.

Ο πατήρ του υποφαινομένου υπηρετήσας καθ’ όλον το διάστημα του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος Ιερού Αγώνος στρατιωτικώς παρευρεθείς εις όλας τας μάχας και βαθμολογηθείς από την προσωρινήν Κυβέρνησιν του έθνους με τον βαθμόν του χιλιάρχου, δεν ηυτύχησεν όμως ν’ απολαύση από την κυβέρνησιν του πρώην Βασιλέως τον ανήκοντα στρατιωτικόν βαθμόν του, καίτοι εγγεγραμμένος εις τα ανήκοντα Μητρώα, έλαβε διά μόνην αμοιβήν του μικράν και όλως ασήμαντον σύνταξιν από το 1838 μέχρι του έτους 1853 ότε απεβίωσεν.

            Ο ίδιος πατήρ μου εκτός των στρατιωτικών του αγώνων, υπηρέτησε και πολιτικώς την πατρίδα ως βουλευτής υπό την προεδρίαν του αειμνήστου Προέδρου Πανούτσου Νοταρά, και κατά συνέπειαν εισέφερε εις τας ανάγκας αυτής τα εις τα συνημμένα υπ’ αριθ. 3, 8, 1789 χρηματικά γραμμάτια αναφερόμενα ποσά [...]

Αίτηση του Δημητρίου Κ. Φίλου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων, 2 Ιουνίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 220, φάκ. 5

 

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 41, 416
ΑΕΠ τ. 7, 4, 102, 113, 123, 180, 193, 266
ΑΕΠ τ. 8, 65, 186, 253
ΑΕΠ τ. 20, 73
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 14, 273
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 220, φάκ. 5
Βιβλιογραφία:
Φερέτος, 1968, 521-525
  • Μέλπεια