Τομαράς Ιωάννης

Τρικούπης Σπυρίδων
10th May 2018
Τζιμπουρόπουλος Αλέξιος
17th May 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Ιωάννη Τομαρά

Τομαράς Ιωάννης
(Τομαρόπουλος)

Γέννηση: Κυπαρισσία 1774Θάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Τομαράς, πρόκριτος από την Αρκαδιά (Κυπαρισσία), γεννήθηκε το 1774. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 από τον Νικόλαο Πονηρόπουλο στα Φιλιατρά. Τον Μάρτιο του 1821 υπάκουσε στην πρόσκληση του οθωμανού καϊμακάμη (διοικητή) και εισήλθε στην Τριπολιτσά όπου αιχμαλωτίστηκε, ενώ απελευθερώθηκε μετά την κατάληψη της πόλης από τις επαναστατικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το επόμενο έτος διορίστηκε έφορος της επαρχίας Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) και τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Τον Μάρτιο του 1825 εξελέγη παραστάτης Αρκαδιάς στο Γ΄ Βουλευτικό, το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή επί των αναφορών. Στη συνέχεια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αρκαδιάς στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Μετά την εκδήλωση του συνταγματικού κινήματος συμμετείχε στην Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843) και στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής Τριφυλλίας σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις (1844 και 1847). Στα χρόνια αυτά διορίστηκε σε τρεις Συνόδους Προσωρινός Πρόεδρος της Βουλής (1846, 1848 και 1849).

Υπερτάτη Διοίκησις

Αναφέρω διά της ταπεινής μου ταύτης ότι, αφού ελυτρώθην από το τυραννικόν δεσμωτήριον (όπου ήμεν καθειργμένοι οι τε αρχιερείς και προεστώται), φθάσας εις Αρκαδίαν [: Κυπαρισσία], επειδή η πατρική μου οικία, σμικροτάτη ούσα, με εστενοχώρει, ανακαινίσας εξ ιδίων μου ένα εθνικόν οίκον του μουλά Μεχμέτη Παρτζελιώτη ενοίκουν εν αυτώ. Ότε δε οι φατριασταί της επαρχίας κατέτρεξαν ημάς, είς εξ αυτών, Τόσκας Μέλιος ονόματι, από χωρίον Κούβελα της αυτής επαρχίας, εζήτησε δυναστικώς δυνάμει της μαχαίρας του να εξώση την φαμιλίαν μου εκ του αυτού οίκου· τον οποίον καθησύχασαν προς καιρόν οι γείτονες. Αλλ’ επειδή δεν παύει του να προβάλλη καθημερινώς ότι αφεύκτως θέλει με εξώσει του οίκου, διά τούτο προστρέχω προς την Υπερτάτην Διοίκησιν, όπως μοι δοθή έγγραφον ίνα ενοικώ εν αυτώ μέχρι της αποκαταστάσεως του έθνους, ότε θέλω καγώ υπακούσω εις τας δοθησομένας περί των εθνικών οίκων διαταγάς, επακολουθών άλλοις ενοικούσιν εν πολλοίς τοιούτοις οίκοις. Δεόμενος τοίνυν θερμώς μη αποτυχείν της αιτήσεως, υποφαίνομαι.

Εν Τριπολ. τη 5 Ιουλίου 1823

Ταπεινότατος δούλος

Ιωάννης Τομαράς

Αίτηση Ιωάννη Τομαρά, 5 Ιουλίου 1823

ΑΕΠ τ. 11, 72

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 106, 110, 448, 454, 612, 664
ΑΕΠ τ. 7, 146, 157, 172, 209
ΑΕΠ τ. 11, 72
ΑΕΠ τ. 15αβ, 49
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 290
Ζαφειρόπουλος, 1852, 10
Μέξας, 1937, 52
ΠΕΣ, 3
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 5
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄ τ. 1, 1
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 263
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1, 3
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄ Σύνοδος Γ΄ τ. 1, 3
Φιλήμων, 1834, 371
Φραντζής, 1841 τ. 4, 117
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 3, 534
Φωτόπουλος, 2005, 301-303
  • Κυπαρισσία 1774