Σταυρόπουλος Ευγένιος

Τζαννέτου Νικολής
22nd May 2018
Στάικος Στάμος
6th June 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Σταυρόπουλος Ευγένιος

Γέννηση: Τρίπολη 1775Θάνατος: Ναύπλιο 1826
Ο Ευγένιος Σταυρόπουλος, πρόκριτος και έμπορος της Τριπολιτσάς, γεννήθηκε πιθανόν το 1775. Ανέπτυξε συνωμοτική δράση και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στην Τριπολιτσά από τον Παναγιώτη Αρβάλη στις 2 Οκτωβρίου 1819. Το 1821 διετέλεσε μέλος της τοπικής εφορείας Τριπολιτσάς, στην οποία παρέμεινε έως το 1823. Τον Ιούνιο του 1824 εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό μετά από την έκπτωση του παραστάτη Τριπολιτσάς Βασίλειου Χρηστακόπουλου. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους εξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Απεβίωσε στις αρχές του 1826 και συγκεκριμένα πριν τις 12 Φεβρουαρίου, οπότε καταγράφεται ο θάνατός του στα πρακτικά του Βουλευτικού.

Ανεγνώσθη αναφορά της γυναικός του μακαρίτου Βουλευτού Ευγενίου Σταυροπούλου, διά της οποίας παραπονείται ότι δυναστικώς βιάζεται από τους Πετιμεζαίους διά να εξέλθη από την οικίαν εις την οποίαν κατοικεί, παρακαλεί δε να μη συγχωρηθή μία τοιαύτη ατιμία εις την οικογένειαν ενός παραστάτου, όστις έως χθες συνεδρίαζε μετά των λοιπών βουλευτών.

Πρακτικά μυστικής συνεδρίασης του Βουλευτικού, 16 Φεβρουαρίου 1826

ΑΕΠ τ. 7, 508

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 282, 293, 312, 372, 377
ΑΕΠ τ. 6, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 71, 190, 210, 387, 398, 405, 448, 505, 508
ΑΕΠ τ. 8, 77, 379, 384, 417
ΑΕΠ τ. 9, 7, 15, 90, 92
ΑΕΠ τ. 16, 147
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Μελετόπουλος, 1967, 127
Μέξας, 1937, 63
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 354
Φραντζής, 1841 τ. 4, 110
Βιβλιογραφία:
Γριτσόπουλος, 1976 τ. β1, 13, 74, 270, 279, 282, 301, 306
  • Τρίπολη 1775