Στάικος Στάμος

Σταυρόπουλος Ευγένιος
2nd June 2018
Στάης Λούης
11th June 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Στάικος Στάμος

Γέννηση: ΜεσολόγγιΘάνατος: Μεσολόγγι
Ο Στάμος Στάικος, πρόκριτος από το Μεσολόγγι, υπήρξε μέλος του τοπικού δικαστηρίου στο Μεσολόγγι (Απρίλιος-Μάρτιος 1823). Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μεσολογγίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό, από το οποίο διορίστηκε στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων. Από τον Ιούλιο του 1823 απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του. Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους εξελέγη παραστάτης Βλοχού στο Γ΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στο βουλευτήριο στις 18.12.1824, αν και αρχικά η εκλογή του αμφισβητήθηκε. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε επιτροπές, οι οποίες ασχολούνταν κυρίως με οικονομικά ζητήματα. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μεσολογγίου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) και δύο χρόνια αργότερα έλαβε μέρος στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831) και λίγους μήνες αργότερα στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832). Μετά την άφιξη του Όθωνα διορίστηκε έπαρχος Ακαρνανίας (1834) και δύο χρόνια αργότερα πρώτος δήμαρχος Μεσολογγίου (1836-1838). Μία δεκαετία περίπου αργότερα διετέλεσε για δεύτερη φορά δήμαρχος Μεσολογγίου (1846-1848).

Απάντησις του Γενικού Διευθυντού

Προς του Επιστάτας Δημογέροντας και επιλοίπους κατοίκους Βλοχού

Έλαβον την από 26 Σεπτεμβρίου αναφοράν σας, εις την οποίαν είδον να λέγετε ότι ο Στάμος Στάικος συνάξας υπογραφάς εκ των προϋπαρξάντων κλεπτών, και εκ των προ χρόνων φευγάτων Βραχωριτών, υπάγει διά παραστάτης του Βλοχού προς την Διοίκησιν, και ότι με παρακαλείτε διά να ιδεάσω την Σ[εβαστήν] Διοίκησιν ότι δεν δέχεσθε αυτόν διά παραστάτην σας, διότι πηγαίνει άνευ ειδήσεώς σας· εγώ μεν κατά την προς εμέ αναφοράν σας ιδεάζω την Σ[εβαστήν] Διοίκησιν, σεις δε ποιούντες το χρέος σας εκλέξατε τον παραστάτην σας κατά τον περί εκλογής νόμον και κατά την προκήρυξιν του Υπουργείου των Εσωτερικών την σταλείσαν προ καιρού εις το επαρχείον σας, και εκλέγοντές τον εφοδιάσατε αυτόν με τ’ αναγκαία γράμματα να πηγαίνη προς την Διοίκησιν.

            Όσον δε διά το να σας εφοδιάσω με γράμματα διά να πηγαίνετε δύω εξ υμών, καθώς με γράφετε, προς την Διοίκησιν να αναφέρετε τα παράπονά σας, αυτά θέλετε τα δώσει εγγράφως προς τον εκλεχθησόμενον παραστάτην σας, όστις θέλει τα παρρησιάσει προς την Σεβαστήν ημών Διοίκησιν, φροντίσατε όμως να γενή η εκλογή καθ’ όλην την απαιτουμένην από τους νόμους τάξιν.

Έρρωσθε

Τη 11 Οκτωβρίου 1824

Λιγοβίτζι

Απάντηση σχετικά του Γενικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος, 11 Οκτωβρίου 1824

Ελληνικά Χρονικά, 1824 φ. 84

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 2, 106, 594
ΑΕΠ τ. 3, 101, 145
ΑΕΠ τ. 4, 76, 521
ΑΕΠ τ. 5, 315, 340, 393
ΑΕΠ τ. 6, 31
ΑΕΠ τ. 7, 30, 51, 59, 74, 77, 119, 156, 181, 394, 448, 489, 513-514
ΑΕΠ τ. 8, 89, 126, 159, 178, 359, 414, 430
ΑΕΠ τ. 9, 153
ΑΕΠ τ. 25, 84
Γαζής, 1971, 125, 137
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 19, 21-22, 74
Ελληνικά Χρονικά, 1824 φ. 84
Κώνστας, 1973, 5
Κώνστας, 1975, 57, 102-103
Πρωτοψάλτης, 1968, 139, 183, 185, 193
ΦΕΚ, 1834 φ. 19
Βιβλιογραφία:
Δημητρόπουλος, 2018, 363
Κολόμβας, 2018, 311
Μπερερής, 2016, 49, 120-124