Στάης Λούης

Στάικος Στάμος
6th June 2018
Σπυρίδωνος Ευστάθιος
15th June 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Στάης Λούης

Γέννηση: ΊοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Λούης (Λουδοβίκος) Στάης, πρόκριτος της Ίου, συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση εκστρατεύοντας κατά το πρώτο έτος του Αγώνα στην Κρήτη, ενώ στη συνέχεια, τον Μάιο του 1822, έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Αρμένων, η οποία ψήφισε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Κρήτης. Αργότερα, εξελέγη παραστάτης Ίου στο Β΄ Βουλευτικό (1823) και συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος από τον Δεκέμβριο του 1823. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε στην επιτροπή για τις εισερχόμενες αναφορές (2.8.1824). Ένα χρόνο αργότερα εξελέγη εκ νέου παραστάτης Ίου στο Γ΄ Βουλευτικό, ωστόσο τον Ιούνιο του 1825, στο πλαίσιο οξέων τοπικών ανταγωνισμών και ύστερα από καταγγελίες, αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της εκλογής του και παραπέμφθηκε σε ειδική εξελεγκτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας δεν μας είναι γνωστή. Τον Μάιο του 1826 διορίστηκε από την Διοικητική Επιτροπή έφορος της επαρχίας Ίου και λίγα χρόνια αργότερα, στις 25 Ιουνίου 1829, διορίστηκε στην τριμελή επιτροπή του Ειρηνοποιού Κριτηρίου της Κρήτης.

Προς το Εκτελεστικόν Σώμα

Απορεί το Βουλευτικόν Σώμα πώς δεν έλαβε καμμίαν απάντησιν εις δύω ακολούθως προβουλεύματα, εκθέττοντα όσα έπραξεν ο Γραμματεύς της Ίου κ. Ιγγλέσης εναντίον πολλών κατά της παρρησιασθείσης αναφοράς, και της οικογενείας του κυρίου Λουάκη Στάη Παραστάτου της Επαρχίας ταύτης, διά τα οποία εγνωμοδότει το Βουλευτικόν να μετακαλεσθή και να δώση λόγον των πεπραγμένων. Απαιτεί πάλιν και τρίτον την περί τούτων απάντησιν και πληροφορίαν το Βουλευτικόν διότι δεν είναι δίκαιον να αναβληθή περισσότερον.

Τη 4 Οκτωβρίου 1824

Εν Ναυπλίω

Προβούλευμα του Βουλευτικού Σώματος

ΓΑΚ, Εκτελεστικό, φάκ. 26, έγγρ. 129

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 511
ΑΕΠ τ. 2, 293, 416-417, 420
ΑΕΠ τ. 6, 257, 265, 270, 274, 278
ΑΕΠ τ. 7, 137, 268, 272, 284, 287
ΑΕΠ τ. 8, 257
ΓΑΚ, Εκτελεστικό, φάκ. 26, έγγρ. 129
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 196, φάκ. 88
Τωμαδάκης-Παπαδάκη, 1974, 36
Βιβλιογραφία:
Πασχάλης, 1968, 559
  • Ίος