Σπυρίδωνος Ευστάθιος

Στάης Λούης
11th June 2018
Σκυλίτζης Ομηρίδης Πέτρος
24th June 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Σπυρίδωνος Ευστάθιος

Γέννηση: ΑταλάντηΘάνατος: άγνωστο
Ο Ευστάθιος Σπυρίδωνος, γόνος οικογένειας προκρίτων από την Αταλάντη, συμμετείχε ενεργά στην κήρυξη και εδραίωση της Επανάστασης στην επαρχία του το πρώτο έτος του Αγώνα. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αταλάντης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδεικνύοντας ανυπακοή στις επανειλημμένες προσκλήσεις του να το ακολουθήσει στην αλλαγή της έδρας, και τον Νοέμβριο του 1823 το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε την παραπομπή του για παραβίαση του Οργανικού Νόμου και την άρση της βουλευτικής του ιδιότητας. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 1824 απακαταστάθηκε στη θέση του βουλευτή. Τον Ιανουάριο του 1826 το Βουλευτικό τον διόρισε έπαρχο Κέας, θέση την οποία δεν αποδέχθηκε. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αταλάντης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1827, συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως έλαβε μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Τον Ιούλιο του 1829 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αταλάντης στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση και δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1831, συμμετείχε στη Ε΄ Εθνοσυνέλευση. Μετά την άφιξη του Όθωνα διορίστηκε πρώτος δήμαρχος Αταλάντης (1836-1838) και δέκα χρόνια αργότερα εξελέγη βουλευτής Λοκρίδας (1847).

Η έκβασις της εθνικής ανεξαρτησίας δεν αρνείται κανείς ότι οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τους βραχίονας του στρατιώτου, αλλ’ επίσης δεν δύναται να αρνηθή και κανείς ότι εις τον αγώνα τούτον συνετέλεσαν ουκ ολίγον και οι κατά τας επαρχίας έγκριτοι και μάλιστα εις την αρχήν της επαναστάσεως του 1821.

            Η οικογένειά μας, μία εκ των εγκρίτων της Ανατολικής Ελλάδος, εκ της επαρχίας Αταλάντης (νυν δε Λοκρίδος) αφ’ ου απώλεσεν εις την επανάστασιν πάσαν την κινητήν, αυτοκίνητον και ακίνητον κατάστασίν της, συνεισέφερε και θύμα εις τον βωμόν, τον αυτάδελφόν μας, Κρίντζον καλούμενον, αποκεφαλισθέντα εν Χαλκίδι από τον πασάν εκείνου του τόπου.

            Τα επισυνημμένα αντίγραφα πιστοποιητικά διαφόρων Δημάρχων της επαρχίας μας Αταλάντης, και λοιπά έγγραφα, είναι ειλικρινής μάρτυρας των πολυειδών εκδουλεύσεών μου, στρατιωτικών και πολιτικών. Πεντάκις υπηρέτησα την πατρίδα ως πληρεξούσιος της επαρχίας μας, εις τας Εθνικάς Συνελεύσεις και ως βουλευτής δις κ.λπ.:

1) Εις την εν Άστρει εθνικήν συνέλευσιν, ως πληρεξούσιος

2) Εις την Βαν Βουλευτικήν Περίοδον, ως Βουλευτής επί του αγώνος

3) Εις την εν Επιδαύρω εθνικήν συνέλευσιν, ως πληρεξούσιος

4) Εις την εν Τροιζήνι εθνικήν συνέλευσιν, ως πληρεξούσιος

5) Εις την εν Άργει εθνικήν συνέλευσιν, επί του αειμνήστου Κυβερνήτου

6) Εις την εν Ναυπλίω εθνικήν συνέλευσιν, επί του αειμνήστου Κυβερνήτου

7) Εις την Βαν Βουλευτικήν Περίοδον επί της Βασιλείας του πρώην Βασιλέως Όθωνος [...]

Απόσπασμα αίτησης του Ευστάθιου Σπυρίδωνος προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων, 5 Ιουνίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 196, φάκ. 44

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 200, 266, 267, 280, 333, 362, 555, 593, 649
ΑΕΠ τ. 3, 101, 144, 156, 328, 454, 539
ΑΕΠ τ. 4, 67, 71, 76, 638
ΑΕΠ τ. 5, 3, 11, 203
ΑΕΠ τ. 6, 170
ΑΕΠ τ. 7, 414, 426
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 108
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 196, φάκ. 44
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 79
Βιβλιογραφία:
Χριστοφόρου, 1993, 153
Χριστοφόρου, 1999, 247, 351, 405