Σισίνης Ιωάννης

Σκανδαλίδης Ιωάννης
27th June 2018
Σισίνης Γεώργιος
1st July 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Σισίνης Ιωάννης

Γέννηση: ΓαστούνηΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Σισίνης, γνωστός και ως Μολαγιαννάκης, ήταν γόνος ισχυρής οικογένειας προεστών από τη Γαστούνη. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ανέπτυξε σημαντική στρατιωτική δράση και τον Μάιο του 1822 διορίστηκε φροντιστής του στρατοπέδου Παλαιών Πατρών. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Γαστούνης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1824, εξελέγη παραστάτης Γαστούνης στο Γ΄ Βουλευτικό, αλλά συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος και κατά τους τελευταίους μήνες του Β΄ Βουλευτικού. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε επιτροπές, που ασχολούνταν με ζητήματα εκμίσθωσης προσόδων, καθώς και σε επιτροπές που έλεγχαν κατηγορίες εναντίον παραστατών. Τον Οκτώβριο του 1824 προτάθηκε ως υποψήφιος για μέλος του Εκτελεστικού σώματος, αλλά δεν εξελέγη. Το επόμενο έτος απουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εργασίες του Σώματος (Μάιος-Οκτώβριος 1825). Στις 30.12.1825 εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση εις βάρος του ίδιου και του παραστάτη Διονύσιου Παπαγιαννόπουλου για κατάχρηση των προσόδων Γαστούνης, χωρίς ωστόσο να χάσουν τη βουλευτική τους ιδιότητα. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διετέλεσε επαρχιακός δημογέροντας Γαστούνης (1830).

Εις τον ίδιον καιρόν ο Βουλευτής κύριος Λυκούργος Κρεστενίτης, υπερασπίσθη πάλιν την αναφοράν των αντιπροσώπων Γαστούνης· και επρόβαλε να τον δοθή η άδεια να παρρησιάση την γνώμην του εγγράφως εις το Βουλευτικόν και να καταχωρισθή εις τα πρακτικά. Έγινε δεκτή η πρότασίς του και την επαρρησίασεν, οποία αυτολεξεί κατατίθεται:

            Έχουν δίκαιον οι παραστάται της Γαστούνης να λέγουν ότι δεν είχε το δικαίωμα ούτε το Βουλευτικόν ούτε το Εκτελεστικόν να τους φυλακώση, χωρίς κατά τον Διοργανικόν Νόμον να κριθούν και διά ψήφου να γίνουν έκπτωτοι. Έπρεπε διά τούτο η σεβαστή Διοίκησις να μη δεχθή την εκ μέρους των εγγύησιν, διότι σήμερον δεν είναι εις την φυλακήν τα άτομα Ιω. Σισίνης και Δ. Παπαγιαννόπουλος, αλλ’ είναι οι παραστάται του Έθνους εναντίον του ελληνικού Πολιτεύματος. Έν δικαίωμα μόνον έχει η Διοίκησις, να βάλη χέρι εις τα πράγματα των ατόμων Ιω. Σισίνη και Δ. Παπαγιαννόπουλου (αν  τω όντι χρεωστούν). Δεν της συγχωρείται από το πολίτευμά μας να φυλακώσει βουλευτάς επ’ ουδεμία προφάσει και περιστάσει, εκτός όταν κατά τον Διοργανικόν Νόμον γίνουν έκπτωτοι· και τότε πάλιν δεν φυλακώνει βουλευτάς, αλλά τα άτομα απλούς πολίτας γενομένους.

Αναφορά Λυκούργου Κρεστενίτη, 30 Δεκεμβρίου 1825

ΑΕΠ τ. 7, 408.

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 372, 387, 420
ΑΕΠ τ. 3, 100, 144
ΑΕΠ τ. 6, 279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 6, 77, 85, 103, 156, 237, 366, 394, 407-408, 417, 428
ΑΕΠ τ. 8, 89, 102, 111, 159, 224
ΑΕΠ τ. 25, 59
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 26, 30
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 191, φάκ. 41
Κασομούλης, 1941 τ. 2, 306
Φραντζής, 1841 τ. 4, 116
Φωτάκος, 1888, 48
Φωτόπουλος, 2001 τ. 2, 45
Βιβλιογραφία:
Φωτόπουλος, 2005, 134, 242
  • Γαστούνη