Ράγκος Πάνος

Σισίνης Γεώργιος
1st July 2018
Πρακτικίδης Ζαχαρίας
5th August 2018
Ξυλογραφία Πάνου Ράγκου

Ράγκος Πάνος

Γέννηση: 1796Θάνατος: Αθήνα 1867
Ο Πάνος Ράγκος, μέλος αρματολικής οικογένειας του Βάλτου, γεννήθηκε το 1796. Τις εγκύκλιες σπουδές του έλαβε στα Ιωάννινα, όπου διδάχθηκε και ξένες γλώσσες, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως γραμματικός του Αλή πασά. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση ως οπλαρχηγός μαζί με τον αδερφό του Γιαννούλη Ράγκο. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Βάλτου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό (1823), το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων. Στις 4 Ιουνίου του ίδιου έτους απεβλήθη από τις εργασίες του Σώματος λόγω επεισοδίου που είχε με τον παραστάτη Κραββάρων Γεώργιο Καναβό και έγιναν πάλι δεκτοί στις 23 του ίδιου μήνα. Η βουλευτική του θητεία έληξε τον Νοέμβριο του 1823, όταν θεωρήθηκε έκπτωτος, καθώς δεν υπάκουσε στις επανειλημμένες προσκλήσεις του Σώματος να το ακολουθήσει στην αλλαγή της έδρας του. Τον Απρίλιο του 1824 ζήτησε να γίνει εκ νέου δεκτός στο Βουλευτικό δηλώνοντας μεταμέλεια, αλλά δεν εγκρίθηκε από το Σώμα. Ένα χρόνο αργότερα ο Ράγκος παρουσίασε παραστατικό έγγραφο για το Γ΄ Βουλευτικό, αλλά κρίθηκε άκυρο. Κατά το 1825 συνέχισε τη στρατιωτική του δράση στην Πελοπόννησο. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε μέλος του Πανελληνίου στο Τμήμα των Πολεμικών (5.2.1829) και μετά την κατάργηση του Σώματος διορίστηκε Έκτακτος Επίτροπος Κυκλάδων Νήσων. Μετά την άφιξη του Όθωνα διορίστηκε διοικητής Τριχωνίας και αργότερα Γορτυνίας. Εξελέγη βουλευτής εκ νέου Βάλτου στις εκλογές του 1844 και 1847. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1867.

Υπερτάτη Διοίκησις

Με λύπην μου μεγάλην παρρησιάζομαι διά της παρούσης μου να παραπονεθώ διά τας αισχράς ύβρεις και κατηγορίας τας οποίας εις την εχθεσινήν συνέλευσιν του Σεβαστού Βουλευτικού Σώματος ήκουσα εναντίον μου παρά του κυρίου Πάνου Ράγκου. Δεν υποφέρω εις το εξής να βλέπω συγκάθεδρόν μου τοιούτον υβριστήν χωρίς να αναγκασθώ εις το να παραφερθώ. Και επειδή με το να προσφέρω το ανήκον σέβας εις το Σεβαστόν τούτον Σώμα δεν θέλω να γενώ αίτιος εις το να ταράττεται η ησυχία των συνελεύσεών του, αναγκάζομαι να ζητήσω την άδειαν διά να λείψω από τας συνελεύσεις, έως ου δεν υποχρεωθή ο κύριος Πάνος Ράγκος να αποδώση λόγον των αισχρών κατ’ εμού ύβρεων. Περιμένω την σεβαστήν του Βουλευτικού Σώματος απόκρισιν· μένω δε με το βαθύτατον σέβας.

Τη 4 Ιουνίου 1823, Τριπολιτζά

Εις τας επιταγάς της ο ευπειθέστατος

Γεωργάκης Καναβός

Αναφορά Γεωργίου Καναβού εναντίον Πάνου Ράγκου, 4 Ιουνίου 1823

ΑΕΠ τ. 12, 87-88

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 2, 58, 89, 200, 266-267, 280, 290, 324, 326, 329, 358, 549, 554, 560, 594, 599, 646, 649
ΑΕΠ τ. 3, 101, 145
ΑΕΠ τ. 6, 32, 274
ΑΕΠ τ. 7, 59, 174, 214
ΑΕΠ τ. 12, 87, 116
Αρχείο Αλή πασά, τ. 1, 522
Αρχείο Αλή Πασά, τ. 2, 388
Γαζής, 1971, 29
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 182, φάκ. 18
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 17-19, 131
Πούλος, 1970, 54
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 387, 374-375, 634
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 749-752, 783
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 131
Λούκος, 1988, 81
ΜΕΕ τ. 21, 6
Ράγκος, 1902, 235-238
  • 1796