Πονηρόπουλος Νικόλαος

Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης
8th August 2018
Πλακωτής Γιαννάκης
16th August 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Νικόλαου Πονηρόπουλου

Πονηρόπουλος Νικόλαος

Γέννηση: Κυπαρισσία 1783Θάνατος: Αθήνα 1852
Ο Νικόλαος Πονηρόπουλος γεννήθηκε πιθανότατα το 1783 στην Κυπαρισσία (Αρκαδιά). Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818, στη Ζάκυνθο, όπου βρισκόταν για εμπορικούς λόγους. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική, αλλά και στρατιωτική δράση. Υπήρξε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό (1822), το οποίο τον διόρισε μαζί με τον Γεώργιο Παπαηλιόπουλο στην επιτροπή του Υπουργείου των Ναυτικών. Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του Σώματος, κατά τη διάρκεια της θητείας του απουσίασε σε αποστολές της Διοίκησης, καθώς και για προσωπικές του υποθέσεις. Στις 24 Μαρτίου 1823 διορίστηκε στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων των νέων πληρεξουσίων και παραστατών και στη συνέχεια έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823). Διετέλεσε παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό (1823), έως τις 3 Ιουλίου 1823, οπότε και παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Στους μήνες που ακολούθησαν συμμετείχε σε επιτροπές, εκ των οποίων και στην επιτροπή που συστάθηκε υποκαθιστώντας το Γενικό Κριτήριο, μέχρι την επίσημη ίδρυσή του. Στις 13 Ιουλίου 1824, διορίστηκε υπουργός της Οικονομίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε έως και την 1η Μαρτίου 1826, οπότε και έλαβε άδεια να αναχωρήσει ως υποψήφιος πληρεξούσιος για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση. Έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο το 1826 και τον επόμενο χρόνο στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1827), ενώ νωρίτερα είχε συνταχθεί με τους πληρεξουσίους που είχαν συγκεντρωθεί στην Ερμιόνη. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια συμμετείχε στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829). Στη συνέχεια, έλαβε μέρος στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1831), μετέχοντας σε επιτροπές του Σώματος. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1836, διορίστηκε διοικητής Θήρας και το 1837 διοικητής Αχαΐας. Το 1843 συμμετείχε στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και στις 16 Ιουνίου 1844 διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα. Στην κυβέρνηση Ιωάννη Κωλέττη (1844), διορίστηκε για μικρή περίοδο, κατά το 1847, υπουργός των Οικονομικών. Απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου 1852.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς τον ευγενέστατον κύριον Νικόλαον Πονηρόπουλον

Ότι απ’ αρχής του ιερού τούτου αγώνος εδείχθης κατά πάντα ευπειθής υιός της Πατρίδος και πρόθυμος ζηλωτής της ευτυχίας της, παρά πάντων ομολογείται. Άμα γαρ ότε ήχησεν η προσκλητική σάλπιγξ της Πατρίδος, παραβλέψας τα ίδιά σου συμφέροντα και την εν οίκω ανάπαυσιν, αυθόρμητος έδραμες εις τον πολύμοχθον και επικίνδυνον τούτον στάδιον. Δεν έπαυσας μοχθών, πονών, κακουχούμενος, θυσιάζων εις τε πολιτικάς και στρατιωτικάς ανάγκας της Πατρίδος, εις εκστρατείας εκινδυνεύσας, εις πολιορκίας επέμεινες εις όσας υπουργείας εδιωρίσθης προθύμως εξετελέσας το καθήκον σου˙ διό και άμα ότε μας ηξίωσεν ο Θεός να ίδωμεν Πρώτην Διοίκησιν εν Πελοποννήσω, την εν Στεμνίτση, λέγω, συστάσαν Γερουσίαν, ενεκρίθης παρά της Πατρίδος μέλος άξιον του Σεβαστού εκείνου Σώματος και πάλιν ότε διά της θείας ευδοκίας το ελεύθερον μέρος της Ελλάδος, εις εν συνελθόν διά των νομίμων παραστατών του, εσύστησε την εθνικήν του Διοίκησιν, εκλεχθείς παραστάτης, όπου και εχρημάτισες εις τα της Πατρίδος πράγματα, βουλευόμενος υπέρ του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος, έως ότου μόνος παραστήσας προς το Βουλευτικόν Σώμα αποχρώντας λόγους και ικανάς αιτίας της υγείας σου, εζήτησες την παραίτησίν σου, την οποίαν συνεχώρησε το Βουλευτικόν, αν και δυσαρεστούμενον διά την στέρησιν ενός τοιούτου καλού πατριώτου, μη θέλον όμως να εμποδίση το ιδία αναγκαιούν σοι, τω προθύμω και ζηλωτή πολίτη. Όθεν το Βουλευτικόν Σώμα ένεκα τούτων απάντων σε κηρύττει εις το Πανελλήνιον γνήσιον υιόν της Ελλάδος, ευπειθή πολίτην και πρόθυμον ζηλωτήν της ευτυχίας της, και σοι δίδει το παρόν επίσημον έγγραφον, εις μαρτύριον και αιωνίαν ενθύμησιν, ευχόμενον, ίνα και άλλοι πολλοί των πατριωτών μιμηθώσι τον ζήλον σου. Έρρωσω.

Τη 26 Ιουλίου 1823 εν Τριπολιτσά

Ο Επιτροπικώς

Πανούτσος Νοταράς

Πιστοποιητικό υπηρεσιών του Νικόλαου Πονηρόπουλου

ΑΕΠ τ. 2, 131

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 8, 20, 38, 61-62, 76, 90, 92, 196, 202-203, 209-211, 245, 260, 423, 441
ΑΕΠ τ. 2, 43, 89, 105, 107, 109, 118, 131-132, 140, 142, 183, 222, 357, 431, 515, 553, 593, 617-618, 641
ΑΕΠ τ. 3, 46, 68, 72, 74, 77, 99, 180, 184, 287
ΑΕΠ τ. 4, 90, 151, 157, 162, 166, 170, 173, 176, 520, 574, 576
ΑΕΠ τ. 5, 341-342, 345, 356, 359, 362, 365, 373, 379, 389, 392, 394
ΑΕΠ τ. 9, 137-138, 162, 196, 241, 301
ΑΕΠ τ. 10, 193, 195, 402
ΑΕΠ τ. 12, 60, 86, 218, 266
ΑΕΠ τ. 14, 94-99
ΑΕΠ τ. 18, 129
ΑΕΠ τ. 20, 43-45
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 151, 156, 188, 210, 238, 242, 304
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 179, φάκ. 18
Μάμουκας τ. 1, 3
Μέξας, 1937, 30, 65
Πούλος, 1957, 50
ΦΕΚ, 1836 φ. 29
ΦΕΚ, 1837 φ. 31
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Φωτάκος, 1888, 105
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Γριτσόπουλος, 1964, 222
Δημακόπουλος, 1966α, 234
Κιουσοπούλου, 2018, 87
ΛΕΕ τ. 3, 399-400
Μητρώο, 1986, 39, 63
Φωτόπουλος, 2005, 255-257, 341