Παπατσώνης Παναγιώτης

Παρδαλάκης Δημήτριος
5th September 2018
Παπαΐωάννου Ευαγγελινός
24th September 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Παναγιώτη Παπατσώνη

Παπατσώνης Παναγιώτης
(Παπατζώνης)

Γέννηση: ΕύαΘάνατος: Εύα 1888
Ο Παναγιώτης Παπατσώνης ήταν γόνος ισχυρής οικογένειας προκρίτων από τα Εμπλάκικα Μεσσηνίας. Κατά τη μαρτυρία του ίδιου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818, μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο, από τον Χριστόφορο Περραιβό. Από τον Ιούνιο του 1821 διετέλεσε έφορος της επαρχίας του. Το 1824 εξελέγη παραστάτης Εμπλακίκων στο Γ΄ Βουλευτικό, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826). Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Εμπλακίκων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827), ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Από τον Ιούνιο του 1827 διετέλεσε μέλος της Βουλής έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διετέλεσε επαρχιακός δημογέροντας Εμπλακίκων. Το 1841 εξελέγη δήμαρχος Εύας Μεσσηνίας, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1862, ενώ παράλληλα εξελέγη βουλευτής Μεσσήνης σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1844 έως το 1861, με εξαίρεση εκείνες του 1850. Μετά την έξωση του Όθωνα δεν επανεξελέγη. Απεβίωσε στη γενέτειρά του το 1888.

Τελειωθέντος του πολέμου εν Πελοποννήσω μετά την άλωσιν της Τριπολιτζάς, εκλήθησαν αι επαρχίαι να στείλη εκάστη έναν γερουσιαστήν εις Τρίπολιν και συναθροισθέντων εσχημάτισαν και την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν και μετά παρέλευσιν ενός έτους εγένετο και η εν Επιδαύρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων και κατόπιν και του δευτέρου έτους εγένετο και δευτέρα Εθνική Συνέλευσις εις το Άστρος και μετά παρέλευσιν τριών ετών κατόπιν ήλθε και ο Ιμπραήμ πασιάς εξ Αιγύπτου, όστις έθυσε και απώλεσεν από τα 1825 εν μηνί Φεβρουαρίω μέχρι τα 1828 όπου εξεδιώχθη και απεφασίσθη και η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Εγώ δε συγγραψάμενος ταύτα ήμουν βουλευτής εις όλας τας περιόδους από τα 1823 μέχρι του 1828. Όπου ελθών ο Κυβερνήτης Καποδίστριας διέλυσε παρανόμως την βουλήν και αναχωρήσας εκείθεν ήλθον εις την ιδιαιτέραν πατρίδαν μου και επεδόθην εις την ανόρθωσιν των κατεστραμμένων πραγμάτων μας, διωρίσθην δε και επαρχιακός δημογέρων μετά του Αναγνώστου Πουλοπούλου και Κωνστάκη Δικαίου διευθύνοντες τας της επαρχίας υποθέσεις μέχρι του έτους 1836, όπου ελθών και ο Βασιλεύς Όθων κατά το 1833 Ιανουαρίου 25. Υπανδρεύθην δε κατά το 1833 Οκτωβρίου 1.

Απομνημονεύματα Παναγιώτη Παπατσώνη

Παπατσώνης, 1993, 57

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 406, 410
ΑΕΠ τ. 3, 156, 448, 454, 664
ΑΕΠ τ. 7, 4, 113, 243, 247, 297
ΑΕΠ τ. 8, 65, 233
ΑΕΠ τ. 20, 32, 34
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 25, 273
Παπατσώνης, 1993, 60, 110-123
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 746-754
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2, 125
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 8
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 206, 209
ΠΣΒ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 6-7
ΠΣΒ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄, 92
Βιβλιογραφία:
Ασδραχάς, 2008, 159-160
Δημακόπουλος, 1966β, 123
ΛΕΕ τ. 3, 340
Πρωτοψάλτης, 1993, 17-19
Φωτόπουλος, 2005, 146
  • Εύα