Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης

Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος
13th October 2018
Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης
16th October 2018
Ξυλογραφία Αναγνώστη Παπαγιαννόπουλου (Δεληγιάννη)

Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης
(Δεληγιάννης)

Γέννηση: Λαγκάδια 1771Θάνατος: Αθήνα 1857
Ο Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος ή Δεληγιάννης, γόνος της ισχυρής οικογένειας προκρίτων από τη Γορτυνία, γεννήθηκε το 1771 στα Λαγκάδια. Το 1800 εστάλη βεκίλης (αντιπρόσωπος) της Πελοποννήσου στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρέμεινε μέχρι το 1821. Εκεί, στις 14 Ιουλίου 1820, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον διδάσκαλο Πανάρετο και με την έναρξη της Επανάστασης διέφυγε στην Πελοπόννησο. Τον Μάιο του 1821 μετείχε στη Συνέλευση των Καλτεζών, στην οποία εξελέγη μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας (26.5.1821). Συμμετείχε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και με τη λήξη των εργασιών της, στις 15 Ιανουαρίου 1822, εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Σώματος. Ένα χρόνο αργότερα, έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Καρύταινας στην Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό. Απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδεικνύοντας ανυπακοή στις επανειλημμένες προσκλήσεις του να το ακολουθήσει στην αλλαγή έδρας και τον Νοέμβριο του 1823 το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να παραπεμφθεί για παραβίαση του Οργανικού Νόμου και να αρθεί η βουλευτική του ιδιότητα. Το 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Καρύταινας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την υπογραφή των πρακτικών, καθώς και στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στις 12.4.1826 εξελέγη από την ίδια Εθνοσυνέλευση μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Ένα χρόνο αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Καρύταινας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε μέλος του Πανελληνίου (1828). Τον Δεκέμβριο του 1831 συμμετείχε στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 19 Απριλίου 1832, διορίστηκε μέλος της Γερουσίας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους έλαβε μέρος στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Τρία χρόνια αργότερα διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας (1835). Μετά την ψήφιση του Συντάγματος διορίστηκε στη Γερουσία (1844), τα μέλη της οποίας τον εξέλεξαν στις 28.12.1845 αντιπρόεδρό της και στη συνέχεια, στις 17.9.1847 πρόεδρό της. Στη θέση του προέδρου της Γερουσίας παρέμεινε έως το 1853. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1857.

Συνάδελφοι Κύριοι Γερουσιασταί

Καλεσθείς υπό της Α.Μ. του Σεβαστού Ημών Βασιλέως εις την Υψηλήν τιμήν του να προεδρεύσω τοιούτου Σώματος, συναισθάνομαι όλην την σπουδαιότητα των νέων καθηκόντων μου. Ό,τι με ενθαρρύνει εις τας ενεστώσας μάλιστα περιστάσεις είναι, αφ’ ενός η πεποίθησίς μου, ότι πάντες οι συνάδελφοι διά της χαρακτηριζούσης αυτούς μετριότητος και εμβριθείας, και διά της προς το κοινόν συμφέρον συμπνοίας των θέλουν με συνδράμει, και αφ’ ετέρου η αμετάτρεπτος απόφασίς μου του να διατηρήσω ευθύτητα και αμεροληψίαν εις την εκπλήρωσιν των σοβαρών της Προεδρίας χρεών.

            Ούτω δε και εις την προς την πατρίδα αγάπην και εις την προς τον Θρόνον, τον ακρογωνιαίον αυτόν της Πολιτείας μας λίθον, πιστήν αφοσίωσιν έχοντες, και την σοβαρότητα της Γερουσιαστικής θέσεως, αξίως εκτιμώντες, θέλομεν διατηρήσει και ημείς το Σώμα τούτο εις την Υψηλοτάτην εκείνην περιωπήν, εις την οποίαν έφθασαν παρ’ όλοις τοις Έθνεσιν, όσα ευτυχούν να κυβερνώνται υπό Συνταγματικήν Μοναρχίαν, όλα τα τοιαύτα Σώματα, ένεκα των ως εκ αυτής της θέσεως των εις το Πολίτευμα συντηρητικών αρχών των, και της προσωπικής των μελών αυτών αξίας.

            Ευτυχής εγώ, αν εις το τέρμα ήδη φθάσας του πολιτικού μου βίου δυνηθώ να δικαιώσω, εις ην εκλήθην υπό του Άνακτος υψηλήν τιμήν του Προέδρου του Σεβαστού τούτου Σώματος, και της Α.Μ. την εμπιστοσύνην, και των συναδέλφων μου την αγάπην και υπόληψιν.

Πρώτη ομιλία του Αν. Παπαγιαννόπουλου ως Προέδρου της Γερουσίας, 17 Σεπτεμβρίου 1847

ΠΣΓ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, 1-2

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 441
ΑΕΠ τ. 2, 11, 43, 89, 200, 435, 549, 554, 560, 593, 599, 649, 655
ΑΕΠ τ. 3, 19, 35.39, 41, 46, 98, 144, 158, 160, 181, 196, 202, 208, 262, 268, 284, 297, 608, 664
ΑΕΠ τ. 4, 44, 47-48
ΑΕΠ τ. 5, 316, 342, 393
ΑΕΠ τ. 9, 162, 260
ΑΕΠ τ. 12, 213, 266
ΑΕΠ τ. 20, 105-106
Μέξας, 1937, 75
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, 1
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, 1-2
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, 3
Πούλος, 1957, 49
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
Λιάτα, 1992, 18
Μακρυδημήτρης, 2009, 175-178
Nikolaou, 2010, 150, 157
ΠΒΛ τ. 3, 252