Παπαΐωάννου Ευαγγελινός

Παπατσώνης Παναγιώτης
7th September 2018
Παπαηλιόπουλος Γεώργιος
26th September 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Παπαΐωάννου Ευαγγελινός

Γέννηση: ΚαρλόβασιΘάνατος: άγνωστο
Ο Ευαγγελινός Παπαϊωάννου, πρόκριτος από το Καρλόβασι της Σάμου, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Στις 4 Νοεμβρίου του 1824 εξελέγη παραστάτης Σάμου στο Γ΄ Βουλευτικό μαζί με τον Χριστόδουλο Ματακίδη και έλαβε μέρος στις εργασίες του Σώματος από τις 9 Φεβρουαρίου του 1825. Έπειτα, τον Απρίλιο του 1827, διετέλεσε πληρεξούσιος Σάμου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα, ενώ νωρίτερα είχε συμμετάσχει στη Συνέλευση της Ερμιόνης (1827). Επίσης, κατά τα έτη 1821, 1822, 1824 και 1826 έλαβε μέρος σε μάχες των Σαμίων ως επίτιμος συνταγματάρχης υπό τις διαταγές του Λογοθέτη Λυκούργου. Πολλά χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1846, κατέθεσε ο ίδιος, από την Αθήνα, αίτηση στην Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος.

[...] Εκ των πιστοποιητικών τούτων βεβαιούται αδιστάκτως η Επιτροπή αύτη ότι ο υποφαινόμενος υπηρέτησα καθ’ όλον τον αγώνα ου μόνον πολιτικώς αλλά και στρατιωτικώς υπό τον βαθμό του επιτίμου συνταγματάρχου, παρευρεθείς εις όσας αναφέρουσι μάχας απάσας, και μετά ζήλου αγωνισθείς και ενθουσιασμού κατά των εχθρών. Χωρίς δε τούτων και ότι διέτρεφον ιδίοις εξόδοις τους υπό την οδηγίαν μου στρατιώτας, υπέρ τους διακοσίους ουχ ήττον δε συνεισέφερον και εις άλλας της πατρίδος ανάγκας ποσότητας ικανάς.

            Επειδή δε μέχρι τούδε δεν εζήτησα, ουδέ έλαβον τι προς αμοιβήν, και αυτού δε στερούμαι του αριστείου. Επειδή, ελαττωθείσης της καταστάσεώς μου, κατατρύχομαι υπό μεγίστης ενδείας, υπό πολλών και μεγάλων χρειών περικυκλούμενος. Επειδή η Επιτροπή αύτη σκοπόν έχει να ανταμείψη τους αληθώς αγωνισαμένους υπέρ της ελευθερίας και θυσιάσαντας, προστρέχω καγώ  ευθαρσώς εις την δικαιοσύνην αυτής εξαιτούμενος ιν’ ευαρεστηθή να μοι επικυρώση τον ανάλογον βαθμόν, και τα παρεπόμενα αυτώ.

            Εύελπις εις την επίτευξιν των δικαίων αιτήσεων μου, υποσημειούμαι μετά βαθυτάτης υποκλίσεως.

Ευπειθέστατος

Ευαγγελινός Παπαϊωάννου

Απόσπασμα αίτησης του Ευαγγελινού Παπαϊωάννου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, 3 Οκτωβρίου 1846

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 124, φάκ. 65

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 288, 302, 314, 320, 322, 325, 328-329, 332, 336, 343, 349, 353-354, 360-361, 369, 373, 403, 453, 462, 576, 578, 580, 582
ΑΕΠ τ. 7, 57, 119, 208, 271
ΑΕΠ τ. 8, 287, 401, 469
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 167, φάκ. 65
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 96
Βιβλιογραφία:
  • Καρλόβασι