Πάγκαλος Ιωάννης

Παγώνης Γεράσιμος, πρωτοσύγκελλος
6th November 2018
Ορλάνδος Ιωάννης
9th November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Πάγκαλος Ιωάννης

Γέννηση: ΚέαΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Πάγκαλος προερχόταν από σημαντική οικογένεια προκρίτων της Κέας. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Τον Απρίλιο του 1823 έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους διετέλεσε παραστάτης Κέας στο Β΄ Βουλευτικό. Ο Πάγκαλος είχε ζητήσει να συμμετάσχει στις εργασίες του Σώματος ήδη από τον Μάιο, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς δεν διέθετε παραστατικό έγγραφο και έτσι επέστρεψε για μερικούς μήνες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, η οποία είχε πληγεί από επιδημία πανώλης. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας έλαβε μέρος σε διάφορες επιτροπές, ανάμεσα στις οποίες και στην επιτροπή επί των αναφορών. Κατόπιν, εξελέγη παραστάτης Κέας στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), συμμετέχοντας ξανά στην επιτροπή επί των αναφορών, καθώς και σε άλλες επιτροπές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αντιμετώπισε κατηγορίες από μερίδα κατοίκων της Κέας, η οποία μαστιζόταν από τοπικές αναταραχές, αλλά κρίθηκε αθώος από το Βουλευτικό. Τον Μάρτιο του 1826, λίγο καιρό πριν τη λήξη της Γ΄ Περιόδου, ορίστηκε μέλος της Επιτροπής του Αιγαίου Πελάγους μαζί με τον Κωνσταντίνο Μεταξά και τον Αναστάσιο Πολυζωίδη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, διορίστηκε διοικητής Νάξου στις 3 Οκτωβρίου 1831 και δήμαρχος Κέας στις 26 Ιουλίου του 1837. Αργότερα, στις 30 Μαΐου του 1849 διορίστηκε πρόξενος της Ελλάδας στη Σάμο. Ο Πάγκαλος αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μετακόμισε με την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη.

Ασθενήσας βαρέως και μη ημπορώντας να λάβω την υγείαν μου εις Ναύπλιον, τα ίδια μέλη του Βουλευτικού με εβίασαν να αναχωρήσω διά να αλάξω τον αέρα, όθεν και δι’ αδείας του σεβαστού Βουλευτικού Σώματος, ανεχώρησα και ήλθα ενταύθα εις την πατρίδα μου, όπου ήλπιζα να αναλάβω βέβαια την υγείαν μου. Αλλ’ ανελπίστως εύρον μίαν ορκοτήν φατρίαν, συστημένην από τον παλαιόν έπαρχον κύριον Μηχάλογλου, από δύο παιδάρια δημογέροντας Ανδρέα Σοφιανόν και Αντώνιον Ρεβελάκην και από τον πρώην Γ<ενικόν> Γραμματέαν Δημήτριον Δελίνην. Αυτοί όλοι ενωμένοι με τους αχρειεστέρους της πόλεως τους έχωντας την δύναμιν των αρμάτων, ετυράννουν αναισχύντως και ανιλεώς τους δυστυχείς πατριώτας μου έναν ολόκληρον χρόνον, χωρίς να ημπορή τινάς εξ αυτών μήτε το δίκαιόν του να ειπή, μήτε προς εμένα να αναφερθή, ούτε προς την σ. Διοίκησιν. [...]

Απόσπασμα αναφοράς του Ιωάννη Πάγκαλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 23 Δεκεμβρίου 1824

ΑΕΠ τ. 18, 62

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 15, 175, 193, 196, 231-232, 235, 293, 313, 331, 336, 383, 385-387, 386, 409, 420, 593, 648, 652
ΑΕΠ τ. 3, 101, 107, 112, 138, 146
ΑΕΠ τ. 6, 33, 261, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 5, 52, 53, 85, 102, 120-121, 165, 189, 203, 208, 246, 256, 258, 271, 284, 347, 358, 371, 389, 394, 400, 443, 445, 467, 469, 471, 492, 516
ΑΕΠ τ. 8, 53, 95, 132, 139, 166, 246, 346, 352, 435
ΑΕΠ τ. 9, 103, 329
ΑΕΠ τ. 12, 163
ΑΕΠ τ. 18, 62-3
Δημητριάδου, 2011 τ. 1, 252
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 45-47
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 157, φάκ. 64
ΦΕΚ, 1837 φ. 29
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 186-189
Δημητρόπουλος, 2013, 411
ΜΕΕ τ. 19, 324
Ψύλλας, 1920, 205-206, 252-254, 268-269
  • Κέα