Οικονόμου Χατζή-Ηλίας

Ορλάνδος Ιωάννης
9th November 2018
Οικονόμου Νικόλαος
11th November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Οικονόμου Χατζή-Ηλίας
(Οικονόμος)

Γέννηση: ΚάρπαθοςΘάνατος: Κάρπαθος 1838
O Χατζή-Ηλίας Οικονόμου, πρόκριτος της Καρπάθου, αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία της νήσου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τον Απρίλιο του 1824 εξελέγη παραστάτης Καρπάθου στο Β΄ Βουλευτικό και στη συνέχεια έγινε δεκτός στο Γ΄ Βουλευτικό. Από τον Οκτώβριο του 1827 διετέλεσε μέλος της Βουλής έως τη λήξη των εργασιών της τον Ιανουάριο του 1828. Ένα χρόνο αργότερα εξελέγη πληρεξούσιος Καρπάθου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), ενώ στη συνέχεια διετέλεσε δημογέροντας της νήσου. Δολοφονήθηκε στην Κάρπαθο το 1838.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Οι κάτοικοι της νήσου Καρπάθου διά στόματος του Παραστάτου των κ. Χατζή-Ηλία, του οποίου ίσον [: αντίγραφο] της αναφοράς εγκλείεται, επιθυμούν να μην αποχωρισθώσιν από την ολομέλειαν του Έθνους και, μ’ όλον ότι είναι επιφορτισμένοι δοσίματα δυσβάστακτα από τους γειτόνους των Οθωμανούς, ευχαριστούνται μ’ όλον τούτο να πληρώνωσιν εις την Διοίκησιν τα διωρισμένα δοσίματά των εις δείγμα της προς αυτήν υποταγής των. Διά τούτο το Βουλευτικόν Σώμα κρίνει συμφέρον να ενεργήση το Σ[εβαστόν] Εκτελεστικόν την αίτησίν των.

Τη 19 Φεβρουαρίου 1825, εν Ναυπλίω

Προβούλευμα του Βουλευτικού, 19 Φεβρουαρίου 1825

ΑΕΠ τ. 8, 139

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 273, 293, 410, 420
ΑΕΠ τ. 4, 76, 644
ΑΕΠ τ. 6, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 58, 133, 306, 481
ΑΕΠ τ. 8, 139, 292, 472
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 125
Λογοθέτης, 1983, 20, 165
Πρωτοψάλτης, 1956, 52
  • Κάρπαθος