Οικονόμου Αναγνώστης

Οικονόμου Νικόλαος
11th November 2018
Οικονομόπουλος Αναγνώστης
21st November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Οικονόμου Αναγνώστης

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: άγνωστο
Ο Αναγνώστης Οικονόμου, πρόκριτος με καταγωγή από την Ύδρα, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Τον Δεκέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση και λίγα χρόνια αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου του 1824, εξελέγη παραστάτης Ύδρας στο Γ΄ Βουλευτικό. Από τις 23 Δεκεμβρίου του 1824 έως τις 6 Φεβρουαρίου του 1825, ο Οικονόμου απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος, καθώς του ανατέθηκε από το Βουλευτικό να αναπληρώσει, κατά την απουσία του λόγω ασθενείας, τον πρόεδρο του Εκτελεστικού, Γεώργιο Κουντουριώτη. Το 1827 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ύδρας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα, όπου παρέμεινε πιθανότατα έως και τις αρχές Απριλίου, ενώ νωρίτερα το ίδιο έτος είχε συμμετάσχει στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια διορίστηκε κριτής στο Ανέκκλητο Κριτήριο.

Το εκτελεστικόν Σώμα

Αποφαίνεται.

Ότι ο Ευγενέστατος Βουλευτής Κύριος Αναγνώστης Οικονόμου διορισθείς διά θεσπίσματος του Σεβ. Βουλευτικού Σώματος υπ’ αριθ. 3 και ημ. 22 Δεκεμβρίου εις την προσωρινήν επιτροπικήν Προεδρίαν του εκτελεστικού καθ’ ην εποχήν η επιδημούσα εις Ναύπλιον ασθένεια ηνάγκασε τον εκλαμπρότατον πρόεδρον να μεταβή εις Ύδραν, ενώ η σύγχρονος απουσία δύω άλλων μελλών του αυτού Σώματος, έκαμνεν αυτό ατελές και ανίκανον να εργάζεται, και ευρεθείς εις τας πλέον κρισίμους περιστάσεις ότε δηλαδή το κατά δυστυχίαν διεγερθέν πνεύμα της ανταρσίας κατεγίνετο να κλονίση της Διοικήσεως τα θεμέλια, ανεδείχθη άξιος της εκλογής του Σεβ. Βουλευτικού Σώματος, και των ελπίδων του Έθνους, προσφερθείς με φρόνησιν, με πατριωτισμόν, με σταθερότητα ήθους, και με όσην αι περιστάσεις απήτουν πολιτικήν εμπειρίαν, και διήρκεσε προεδρεύων προσωρινώς, μέχρι της 5ης Φεβρουαρίου, καθ’ ην επανήλθεν ο Εκλ. Πρόεδρος ανέλαβε πάλιν τα διοικητικά του χρέη. [...]

Την 12η Μαρτίου 1825

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουντουριώτης

Γκίκας Μπότασης

Πιστοποιητικό υπηρεσιών

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 49

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 19, 34, 39, 41, 278-280, 282-283, 286-287, 289-290, 293, 301, 314, 320, 323-324, 327-328, 332, 336, 343, 349, 353, 359, 361, 367, 372, 453, 576, 578, 580, 583, 585, 587, 589, 591, 593
ΑΕΠ τ. 7, 54,79-80, 119, 173, 254, 271, 321, 325
ΑΕΠ τ. 8, 178, 246, 309, 314
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 112
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 49
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 11, 226
ΛΕΕ τ. 3, 283
  • Ύδρα