Νέγκας Νικόλαος

Νεόφυτος, επίσκοπος Καρύστου
12th December 2018
Νάκος Νικόλαος
17th December 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Νέγκας Νικόλαος

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: Ύδρα
Ο Νικόλαος Νέγκας, πρόκριτος και πλοιοκτήτης από την Ύδρα, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Εξελέγη πρώτη φορά παραστάτης Ύδρας στις 15 Δεκεμβρίου του 1823, στη θέση του αποθανόντος Ιωάννη Β. Μπουντούρη και έλαβε μέρος στις εργασίες του Β΄ Βουλευτικού (1823), πιθανότατα από τον Μάιο του 1824. Στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Ύδρας στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), συμμετέχοντας σε επιτροπές του Σώματος για τη διευθέτηση κυρίως οικονομικών ζητημάτων. Επίσης, λίγα χρόνια αργότερα, συμμετείχε στη Βουλή του 1827. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους παρέμεινε στην Ύδρα, όπου και απεβίωσε σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Ο Δήμαρχος της Ύδρας

Πιστοποιεί

Ότι ο Κ: Νικόλαος Νέγκας υπάρχει εις εξ εκείνων των Υδραίων, οίτινες εχαρακτηρήσθησαν με τον αποχρώντα ζήλον και ειληκρινή πατριοτισμόν εις τον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα. [...] Εκτός δε των προσωπικών του υπηρεσιών πολιτικών τε και πολεμικών τας οποίας εξετέλεσε με πατριωτισμόν και τιμιότητα εντός και εκτός της πατρίδος του καθ’ όλον το διάστημα του αγώνος, εμέθεξε το κατά δύναμιν και εις τας υπέρ του στόλου γενομένας επιτοπίας διαφόρους χρηματικάς προσφοράς, και εν πολεμικόν πλοίον της μετοχής του εχρησίμευσεν ως πυρπολικόν του στόλου, εν συντόμω ο άνθρωπος ούτος υπήρξε ευπειθής πάντοτε εις την φωνήν της πατρίδος συντρέχων αδιαλείπτως με ζήλον εις τας κατά ξηράν και κατά θάλασσαν κρισίμους και επικινδύνους ανάγκας της. [...]

Πιστοποιητικό του Δημάρχου Ύδρας, Δ. Γ. Βούλγαρη, για τις υπηρεσίες του Νικολάου Νέγκα, 18 Ιουνίου 1840

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 39

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 213, 215, 263, 268, 293, 387, 420, 423
ΑΕΠ τ. 6, 37, 80, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 13, 58, 66, 297, 357, 504
ΑΕΠ τ. 8, 5, 69, 253, 282, 345, 416
ΑΕΠ τ. 12, 232
ΑΕΠ τ. 17, 106
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 39
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 124
  • Ύδρα