Μπαρμπαρήγος Αντώνιος

Μπόμπορης Φώτος
6th January 2019
Μοναρχίδης Αναγνώστης
20th January 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Μπαρμπαρήγος Αντώνιος
(Παρπαρήγος, Μπαρμπαρήγας)

Γέννηση: ΣαντορίνηΘάνατος: Σαντορίνη 1824
Ο Αντώνιος Μπαρμπαρήγος καταγόταν από τη Σαντορίνη, όπου και έλαβε ενεργό δράση για την ενίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης. Στις 20 Ιανουαρίου, εξελέγη στο Α΄ Βουλευτικό μαζί με τον Μαρίνο Σορώτο και μετέβη στη Διοίκηση, η οποία του ανέθεσε να επιστρέψει στο νησί για τη συγκέντρωση χρημάτων. Το συγκεκριμένο έργο αποδείχθηκε δυσχερές, καθώς στη Σαντορίνη υπήρχε ισχυρή παράταξη αντιτιθέμενη στην Ελληνική Επανάσταση, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια διένεξης ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, τον Οκτώβριο του 1822, ο Αντώνιος Μπαρμπαρήγος να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από επίθεση με μαχαίρι. Το 1823 επέστρεψε στην έδρα της Διοίκησης και έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Σαντορίνης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, αναχωρώντας πριν τη λήξη των εργασιών της. Απεβίωσε στη Σαντορίνη με κλονισμένη ψυχική υγεία, πιθανότατα το 1824.

[...] εγώ δε και συν εμοί οι φιλογενείς άπαντες, κεκρυμμένοι ένεκα του φόβου των στασιαστών, μαθών την έλευσιν των αρμοστών, ούσαν κατά την 25 Οκτωβρίου, την επιούσαν επήγα προς αντάμωσιν αυτών, ίνα αυτοίς αναγγείλω τα τρέξαντα, έτι δε να ζητήσω το ελεύθερον, ομού δε και τα χρυσά και αργυρά, διά να τα μετακομίσω ευθύς εις την Διοίκησιν˙ αλλ’ ενώ προς αυτούς ήγγιζον είδον πληθύν ανθρώπων ωπλισμένων, μεμισθωμένων εκ της ασεβούς καγκελλαρίας, κατά των ιδίων αρμοστών, εξ ων εις κολτζής, Μάρκος Δακορόνης λεγόμενος και ανεψιός του κυρίου Λογοθέτου Λαγκαδά, άφνω επιπεσών εις εμέ με την μάχαιραν έφερέ μοι κατά της κεφαλής, σκοπών να με θανατώση. Και εις μεν την πρώτην βολήν ετραυματίσθην εις την κεφαλή, ως μαρτυρεί η επί ταύτης ουλή, εις δε την δευτέραν εμποδίσθη παρά του γυναικαδελφού μου˙ εν ταυτώ δε πολλοί μεθ’ όπλων έκαμαν αναρίθμητα άτοπα εις όσους ήθελον να εισέβωσιν εις την συνέλευσιν των κυρίων αρμοστών, καθώς η προκήρυξις αυτών διατάττει. [...]

1823, 26 Μαρτίου, εν Αγιοννίτικα

Ο ταπεινός δούλος σας

Αντώνιος Μπαρμπαρήγος Χ.

Αναφορά του Αντωνίου Μπαρμπαρήγου προς τη Διοίκηση

ΑΕΠ τ. 9, 46

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 63, 563
ΑΕΠ τ. 3, 69, 73, 75, 78, 101, 107, 112
ΑΕΠ τ. 9, 158
ΑΕΠ τ. 12, 46
ΑΕΠ τ. 15αβ, 79
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 136, φάκ. 80
Βιβλιογραφία:
Μουτζούρης, 1984, 118
  • Σαντορίνη