Μιλιάνης Νικόλαος

Μοναρχίδης Αναγνώστης
20th January 2019
Μηλαΐτης Ιωάννης Μαρκής
30th January 2019
Απεικόνιση λόγιου

Μιλιάνης Νικόλαος
(Μηλιάνης)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Νικόλαος Μιλιάνης, γεννημένος στην επαρχία Λεονταρίου Αρκαδίας, ήταν έμπορος που ζούσε στη Ζάκυνθο και είχε αποκτήσει σημαντική περιουσία. Στη Ζάκυνθο μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση. Τον Νοέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση του Άργους ως επίτροπος του Φιλικού οπλαρχηγού Αναγνώστη Παπαγεωργίου (Αναγνωσταρά) και συνυπέγραψε τα Προλεγόμενα στον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας (1.12.1821). Το 1822 διορίστηκε έφορος Νεοκάστρου, θέση στην οποία παρέμεινε έως τον Μάρτιο του 1823. Συμμετείχε ως πληρεξούσιος Λεονταρίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), ενώ στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Λεονταρίου στο Β΄ Βουλευτικό (1823), το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών, οι οποίες κυρίως ασχολούνταν με τη σύνταξη νόμων και θεσπισμάτων (για το Ναυτικό, τη σύναψη δανείου, την ίδρυση κεντρικού δημόσιου Ταμείου, τη διπλωματική αποστολή στην Ευρώπη, την ίδρυση δικαστηρίων κ.ά.). Τον Αύγουστο του 1824 εξελέγη παραστάτης Λεονταρίου στο Γ΄ Βουλευτικό, το οποίο τον διόρισε σε επιτροπές για την κατάρτιση νόμων σχετικά με την ίδρυση επαρχιακών σχολείων, τελωνείων κ.ά. Στις 14 Απριλίου του επόμενου έτους με απόφαση του Βουλευτικού Σώματος απεστάλη στην Ιταλία ως «πράκτορας» (απεσταλμένος) της Διοίκησης.

Μεμυημένος ο υποφαινόμενος Νικόλαος Μιλιάνης τα μυστήρια της Φιλικής μας Εταιρίας συνέδραμε πολυτρόπως διά την επιτυχίαν του τελικού σκοπού αυτής.

            Άμα δ’ ήχισεν η Σάλπιγξ του Ιερού ημών Αγώνος εγκατέλιψε τας εμπορικάς του υποθέσεις και μεταβάς εκ της Ευρώπης εις την Πατρώαν του Γην την Πελοπόννησον, φέρων μεθ’ εαυτού την ευρεθείσαν τότε χρηματικήν του περιουσίαν προσέφερε σχεδόν άπασαν διά την ελευθερίαν της Πατρίδος […]

Αυτόγραφη αίτηση του Νικόλαου Μιλιάνη, 16 Νοεμβρίου 1846

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 29 

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 11, 77-78, 193, 212, 251, 257, 260, 275, 284, 293, 295, 336, 344, 360, 385, 417, 420, 549, 554, 560, 593, 599
ΑΕΠ τ. 3, 99, 144
ΑΕΠ τ. 6, 42, 61, 147, 261, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 36, 113, 119, 124, 152-153, 215-216
ΑΕΠ τ. 8, 36, 39, 84, 133, 139, 156, 203
ΑΕΠ τ. 15γ, 47
ΑΕΠ τ. 17, 53
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 461
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 29
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 67, 318
Μάμουκας τ. 1, 111
Φωτάκος, 1888, 95
Βιβλιογραφία:
Κονόμος, 1966, 97
Χιώτης, 1874 τ. 1, 318
  • [άγνωστο]