Μηλαΐτης Ιωάννης Μαρκής

Μιλιάνης Νικόλαος
26th January 2019
Μαυρομμάτης Γεωργάκης
8th February 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Μηλαΐτης Ιωάννης Μαρκής
(Μιλαήτης, Μηλαήτης Ιωάννης Μαρκή)

Γέννηση: ΨαράΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Μαρκής Μηλαΐτης, πρόκριτος και πλοιοκτήτης με καταγωγή από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Από το 1821 έως το 1824 έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις και τον Μάιο του 1824 εξελέγη παραστάτης Ψαρών στο Γ΄ Βουλευτικό μαζί με τον Νικόλαο Βελισσάριο. Έλαβε μέρος στις εργασίες του Σώματος από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, συμμετέχοντας σε επιτροπές και αποστολές, ενώ κατόπιν αίτησής του το Σώμα τον ενίσχυσε οικονομικά για να αντιμετωπίσει τις δυσχέρειες που είχαν προκύψει μετά την καταστροφή των Ψαρών. Το 1827 συμμετείχε στη Συνέλευση της Ερμιόνης και κατόπιν στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα, από την οποία εξελέγη, στις 2 Απριλίου, μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής μαζί με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τον Ιωαννούλη Νάκο. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια διετέλεσε διοικητής Κορίνθου, ενώ ως αποτέλεσμα της αντίθεσής του στην κυβερνητική πολιτική φυλακίστηκε για κάποιο διάστημα στο Μπούρτζι. Αργότερα, τον Ιούλιο του 1832, συμμετείχε στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση και στις 10 Αυγούστου ψηφίστηκε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Χρόνια αργότερα, το 1846, όταν απέστειλε ο ίδιος αίτηση στην Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, βρισκόταν εγκατεστημένος στην Χαλκίδα.

[...] Το τιμαλφέστερον δε από όλα τα αγαθά μου, την πατρίδα μου, τα κτήματά μου, την περιουσίαν μου και τα τέκνα μου όλα τα έχασα όλα τα απώλεσα, και εις μίαν στιγμήν από οικοκύριος έγινα πένης, και από πολύτεκνος έμεινα με ένα θυγάτριον μόνον διετές.

Μετά την πτώσιν της πατρίδος μας έτρεξα ως ανωτέρω είπα το πολιτικόν στάδιον υπηρετήσας με ζήλον και ειλικρίνειαν. Μάρτυρες δε είσθε υμείς αυτοί και διά τας προσπαθείας μου εις Αίγιναν όταν ήμην Δημογέρων των συμπολιτών μου προς διατήρησιν του στρατοπέδου της Αττικής αρχηγούντος του αειμνήστου Καραϊσκάκη και των λοιπών συναγωνιστών του, όλων των γενναίων στρατηγών Γκρεζιώτου, Βάσου, Χρ. Χατζηπέτρου, Ν. Πανουριά, Γαρδικιώτου κλπ. κλπ. Όλοι δε ούτοι οι επιζόντες στρατηγοί γνωρίζουν την αλήθειαν των λόγων μου. Και εις τας λοιπάς υπηρεσίας μου πάλιν υμείς αυτοί είσθε μάρτυρες και της διαγωγής μου κατά πόσον αυτή εστάθη καλή ή επιλήψιμος. [...]

Απόσπασμα της επιστολής του Ιωάννη Μαρκή Μιλαΐτη προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 26

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 297
ΑΕΠ τ. 3, 302, 314, 319, 323, 325, 328-329, 332, 337, 349, 354, 360-361, 367, 373, 390, 437-438, 445, 454, 484, 487, 519, 529, 541, 548, 576, 578, 591
ΑΕΠ τ. 4, 557-558
ΑΕΠ τ. 5, 342, 346, 350, 356-357, 359, 363, 365, 373, 383, 388, 392, 394
ΑΕΠ τ. 7, 62, 72-3, 75, 103, 107, 127, 233, 235, 246, 253, 256, 269, 271, 274, 301, 372
ΑΕΠ τ. 8, 78, 111, 256, 258, 288, 368, 372
ΑΕΠ τ. 22, 19
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 26
Σφυρόερας, 1974, 384, 469
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 210-211
ΛΕΕ τ. 3, 151
Λούκος, 1988, 23, 76
Σπανός, 1958, 208