Μαυρομιχάλης Πέτρος

Μαυρομμάτης Γεωργάκης
8th February 2019
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος
14th February 2019

Προσωπογραφία Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Υπογραφή Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλης Πέτρος
(Πετρόμπεης)

Γέννηση: Αρεόπολη 1765Θάνατος: Αθήνα 1848
Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, γεννήθηκε στην Τζίμοβα (Αρεόπολη) της Μάνης, πιθανόν το 1765. Ήταν γόνος οικογένειας προκρίτων της περιοχής και από το 1816 ανέλαβε το αξίωμα του μπέη της Μάνης. Η επαναστατική του δράση εγκαινιάστηκε με τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία από τον Κυριακό Καμαρηνό στις 2 Αυγούστου 1818. Τον Μάρτιο του 1821 κήρυξε την Επανάσταση στην Αρεόπολη και στις 23 Μαρτίου, αμέσως μετά την κατάληψη της Καλαμάτας από τις επαναστατικές δυνάμεις, συγκρότησε τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο και υπέγραψε την επαναστατική προκήρυξη με τίτλο «Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς». Τον Μάιο του ίδιου έτους συμμετείχε στη Συνέλευση των Καλτεζών, από την οποία εξελέγη μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Τον Δεκέμβριο του 1821 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης συμμετείχε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Πελοποννήσου και ένα μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 1822, εξελέγη αντιπρόεδρος του Α΄ Βουλευτικού, αλλά συμμετείχε μόνο στις πρώτες συνεδριάσεις του Σώματος. Ένα χρόνο αργότερα έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), ενώ στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους εξελέγη πρόεδρος του Εκτελεστικού, θέση την οποία διατήρησε έως την αποπομπή του στις 5 Ιανουαρίου 1824. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος των όπλων της Σπάρτης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία στις 12 του ίδιου μήνα τον εξέλεξε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827), ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε πρόβουλος (πρόεδρος) του Τμήματος των Πολεμικών στο Πανελλήνιο και τον Ιούλιο του 1829 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μάνης στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Στη συνέχεια η οικογένεια Μαυρομιχάλη αποτέλεσε έναν από τους πιο ισχυρούς πόλους αντιπολίτευσης στον Κυβερνήτη. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης συμμετείχε τον Ιούλιο του 1832 στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Μετά την άφιξη του Όθωνα διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και το 1843 συμμετείχε στην Α΄ Εθνική Συνέλευση. Στις 16 Ιουνίου 1844 διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας, τα μέλη της οποίας τον εξέλεξαν αντιπρόεδρο (26.9.1844), αλλά παραιτήθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1848 και με βασιλικό διάταγμα κηρύχθηκε προς τιμήν του πενθήμερο πένθος.

[…] Τοιούτος εφάνη ο ανήρ εν πολέμω· τοιούτος εφάνη διανύων και το πολιτικόν στάδιόν του επί του ιερού αγώνος· εμπεπιστευμένος τας πρώτας Αρχάς της πατρίδος εφιλοτιμήθη πάντοτε να πληρώση τας ευχάς και τας προσδοκίας της· αν δε ποτέ επεριπλέχθη εις εμφύλια κακά, καθώς και άλλοι πρωταγωνισταί, η καρδία του ποτέ δεν έπταισε, και ο πατριωτισμός του και η εις τον αγώνα εγκαρτέρησίς του ποτέ δεν εσάλευσαν.

             Τοιούτος εφάνη και ο πολεμικός και ο πολιτικός βίος του ανδρός επί του ιερού αγώνος· άξιος τοιούτου δημοσίου βίου εφάνη και ο ιδιωτικός του. Ευσέβειαν και προς τα θεία αγάπην έπνεεν εκ νεαράς ηλικίας· ακράδαντον πίστιν είχε προς τον θεόν του· ανεπίληπτα και χριστιανικά ήσαν τα ήθη του· ο οίκος του ήτον οίκος του Αβραάμ, και πλήρης αγαθότητος η προς όλους τους ομογενείς διάθεσίς του· «Εν ακακία η καρδία αυτού επορεύθη και εν ευθύτητι ο πους αυτού έστη».

            Τοιούτος εχρημάτισεν ο μακάριος ανήρ και ως δημόσιος και ως ιδιώτης· δόξα και αγλάισμα ανεδείχθη της γενεάς μας· και ποίας γενεάς; της γενεάς ήτις ηλλοίωσε το πρόσωπον της Ελλάδος· της γενεάς την οποίαν δεν διστάζω να κηρύξω μοναδικήν μεταξύ όλων των γενεών όχι της νέας, αλλ’ αυτής της αρχαίας και πολυενδόξου Ελλάδος.

Επικήδειος εκφωνημένος από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη

Τρικούπης, 1848, 5-6

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1
ΑΕΠ τ. 3, 19, 59, 144, 156, 161,181, 250
ΑΕΠ τ. 20, 17
Γαζής, 1971, 119
ΠΕΣ, 2
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 2-3, 20
Σούτσος, 1848
Τρικούπης, 1848
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 226
Δημακόπουλος, 1966β, 130
Λούκος, 1984, 283-296
Μακρυδημήτρης, 2009, 46-52