Μαυρογένης Μάτσας Μάρκος

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος
14th February 2019
Ματακίδης Χριστόδουλος
21st February 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Μαυρογένης Μάτσας Μάρκος
(Μαυρογένης Μάτζας Μαρκάκης)

Γέννηση: ΠάροςΘάνατος: άγνωστο
Ο Μάρκος Μαυρογένης Μάτσας, εγγονός της Ειρήνης Μαυρογένη και του Γεωργίου Μάτσα, ήταν πρόκριτος της Πάρου. Τον Σεπτέμβριο του 1823 εξελέγη παραστάτης Πάρου και Αντιπάρου στο Β΄ Βουλευτικό και έλαβε μέρος στις εργασίες του από τις 4 Δεκεμβρίου 1823. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε επιτροπές, μεταξύ των οποίων και στην επιτροπή επί των αναφορών, ενώ τον Μάιο του 1824 έλαβε άδεια να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του κατόπιν του θανάτου του πατέρα του, Πέτρου, επιστρέφοντας αργότερα στην έδρα του Σώματος. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Μάρκος Μαυρογένης Μάτσας διετέλεσε δήμαρχος Πάρου (1837).

Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν

Κατά την επιταγήν της Σεβαστής Διοικήσεως ψηφισθείς επεκυρώθει παρά πάντων των εκάστου μέρους εκλεκτών παραστάτης και βουλευτής της επαρχίας Πάρου και Αντιπάρου, κοινή γνώμη και ψήφω αυτών, ο ευγενέστατος και φιλογενέστατος πατριώτης κύριος Μάρκος Μάτζας Μαυρογένης, χωρίς να συμβή ουδεμία φιλονικία μεταξύ του λαού ή των εκλεκτών. Διότι ου μόνον οι εκλεκταί αλλά και όλοι γενικώς οι πατριώται του υπέβλεπον εις το άξιον υποκείμενόν του, γνωρίζοντες αυτόν άπαντες, από μικρού έως μεγάλου, ικανόν εις τούτο το υπούργημα. Αφικνείται τοίνιν προς την Σεβαστήν Διοίκησιν ίνα συνενωθή μετ’ αυτής ως νόμιμόν της μέλος, έχων μεθ’ εαυτού το δίπλωμά του, εσφραγισμένον με τας κοινάς της Πάρου σφραγίδας και Αντιπάρου και υπογεγραμμένον ταις των εκλεκτών υπογραφαίς. Και μένω με σέβας βαθύτατον.

Εν Παροικία της Πάρου τη 3 Νοεμβρίου 1823

Ο Έπαρχος Πάρου και Αντιπάρου

Παναγιώτης Βαφιόπουλος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Νικόλαος Κυριακίδης

Αναφορά του επάρχου Πάρου και Αντιπάρου Παναγιώτη Βαφιόπουλου

ΑΕΠ τ. 12, 209-210

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 207, 254, 282-284
ΑΕΠ τ. 6, 105, 273, 279
ΑΕΠ τ. 9, 148
ΑΕΠ τ. 12, 209-212
ΑΕΠ τ. 15αβ, 175
Κλάδος, 1837, 287
Βιβλιογραφία:
Αλιπραντής, 1984, 29-32
Blancard, 1909 τ. 1, 108-117
Δημητρακόπουλος, 1974, 8, 31-33
Sturdza, 1983, 340
  • Πάρος