Ματακίδης Χριστόδουλος

Μαυρογένης Μάτσας Μάρκος
16th February 2019
Μαρκοπολίτης Μιχαήλ
23rd February 2019

Απεικόνιση λόγιου

Υπογραφή Χριστόδουλου Ματακίδη

Ματακίδης Χριστόδουλος
(Μαντακίδης)

Γέννηση: Βαθύ 1799Θάνατος: Σύρος 1847
Ο Χριστόδουλος Ματακίδης γεννήθηκε στο Βαθύ της Σάμου το 1799 και φοίτησε στην Πάτμο, στην Πατμιάδα Σχολή. Μετά την επάνοδό του στη Σάμο συμμετείχε στην παράταξη των Καρμανιόλων, η οποία και επικράτησε στο νησί με το ξέσπασμα της Επανάστασης. Ο Ματακίδης ανέλαβε πολιτική δράση τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όσο και στην κεντρική Διοίκηση. Εξελέγη παραστάτης Σάμου στο Γ΄ Βουλευτικό συμμετέχοντας στις εργασίες του Σώματος από τις 29 Νοεμβρίου του 1824. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε επιτροπές και έλαβε άδειες από το Σώμα για τη ρύθμιση προσωπικών του υποθέσεων και για λόγους υγείας. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των γενικών αναφορών, και το επόμενο έτος συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1827), ενώ νωρίτερα είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Το ίδιο έτος διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, συνέχισε να ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ενώ το 1829 συμμετείχε στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Σάμου. Δύο χρόνια αργότερα διετέλεσε πληρεξούσιος Σάμου στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών. Μετά την ίδρυση της Ηγεμονίας της Σάμου, το 1834, εγκατέλειψε το νησί και εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα όπου διορίστηκε για μικρό διάστημα δικαστής στο Πρωτοδικείο. Στα χρόνια που ακολούθησαν έζησε στην Αθήνα και την Κόρινθο. Απεβίωσε στη Σύρο το 1847.

Προς την σεβ. Τρίτην των Ελλήνων Συνέλευσιν

Αφ’ ης ημέρας ήρχισεν η Συνέλευσις τας εργασίας της, ήτο καλόν και αναγκαίον να διορισθούν επιτροπαί, αι οποίαι ήθελον καταγίνεσθαι εις τα γενικά συμφέροντα του έθνους με νουν ήσυχον και ατάραχον. Αλλ’ επειδή και παρενέπεσον αναγκαιότεραι υποθέσεις, εις τας οποίας επροσήλωσεν η Συνέλευσις την προσοχήν της, διά τούτο και ανεβλήθησαν άχρι τούδε. Ήδη δε, στοχαζόμενος, ότι είναι καιρός να προσηλώση την προσοχήν της και εις τον περί κυβερνήσεως οργανισμόν, προβάλλω:

            Να διορισθώσι πέντε επιτροπαί, εξ ων, η μεν να επιφορτισθή δια να δώση σχέδιον περί του θρησκευτικού˙ η δε, περί ευτακτήσεως ατάκτων στρατευμάτων και περί αυξήσεως του Τακτικού˙ η δε, διά να δώση σχέδιον Συντάγματος περί Κυβερνήσεως.

            Αύτη η επιτροπή, διά να ηξεύρη εις τι θέλει βαδίσει, πρέπει, πρώτον, η σεβ. Συνέλευσις να της δώση τας βάσεις, εις τας οποίας θέλει καταγίνεται.

            Εγώ δε, ως εκ μέρους μου, προβάλλω, ότι είναι καλόν η Κυβέρνησις της Ελλάδος, εκτός της δικαστικής εξουσίας, να συνίσταται από δύο Σώματα: το μεν Βουλευτικόν, από τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Ελλάδος, η δε νομοτελεστική εξουσία ν’ αφιερωθή εις ένα κυβερνήτην˙ πρώτον, ότι εις όλον το επταετές διάστημα έγινε φανερόν τοις πάσι, τα όσα κακά συνέβησαν, εξ αιτίας των πολλών μελών της νομοτελεστικής εξουσίας, και το να πίπτη τις εις τα ίδια ελαττώματα είναι θεληματικόν αμάρτημα και φανερός όλεθρος του έθνους˙ δεύτερον ότι εις όλα τα δημοκρατούμενα έθνη παρατηρεί τις την νομοτελεστικήν εξουσίαν αφιερουμένην εις ένα υποκείμενον. Και, μ’ όλον ότι είναι συνθεμέναι αι δημοκρατίαι από μεγάλας επαρχίας και επικρατείας, δεν επιμένουσιν όμως οι σοφοί νόες να βάλη καθείς τον νομοτελεστήν του κατά τμήμα.

            Όθεν, αν επιθυμώμεν και ημείς να ίδωμεν το έθνος μας εις την δόξαν των λοιπών σοφών εθνών της Ευρώπης, πρέπει να εξακολουθώμεν και τα ίχνη των.

            Αύται είναι αι παρατηρήσεις μου, και η Σεβ. Συνέλευσις ας αποφασίση το δίκαιον και σωτήριον.

Εν Ερμιόνη τη 18 Φεβρουαρίου 1827

Ο συμπολίτης

Χρ. Ματακίδης

Αναφορά του Χριστόδουλου Ματακίδη προς τη Συνέλευση της Ερμιόνης

ΑΕΠ τ. 3, 348

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 156, 161, 197, 277-280, 282-283, 287, 289, 291, 294, 301, 315, 320-322, 325, 328-329, 332, 336-337, 343, 348-350, 354, 360-361, 367, 369, 373, 392, 403, 449, 453, 576, 578, 580-581, 613, 617, 624-625, 640
ΑΕΠ τ. 4, 75, 79, 82, 150, 157, 162, 166, 169, 173, 176, 179, 183, 186, 188, 192, 196, 198, 519
ΑΕΠ τ. 5, 340, 342, 346, 350, 357, 359, 363, 365, 373, 379, 384, 389, 392, 394
ΑΕΠ τ. 7, 57, 59, 83, 124, 209, 244, 246, 254, 256, 258, 261, 268, 290, 327, 425
ΑΕΠ τ. 8, 93, 133, 231, 243, 246, 316, 402, 454
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 96
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 124, φάκ. 35
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Δημακόπουλος, 1966β, 124
Δημητριάδης, 2011, 178-180
ΛΕΕ τ. 3, 55
ΜΕΕ τ. 16, 767
Σακελλαρίου, 2014, 273-274
Σταματιάδης, 1886 τ. 4, 552-553