Λογοθέτης Πανάγος

Λογοθέτης Πανάγος Αλεξίου
21st March 2019
Λογοθέτης Κωνσταντίνος
23rd March 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Λογοθέτης Πανάγος

Γέννηση: ΓαλαξίδιΘάνατος: Γαλαξίδι 1840
Ο Πανάγος Λογοθέτης, πρόκριτος από το Γαλαξίδι, συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση αναπτύσσοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Το 1824 εξελέγη παραστάτης Σαλώνων στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε επιτροπές που ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα, με τη στρατολόγηση ανδρών και τον έλεγχο των πολεμοφοδίων. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1831, ήταν δημογέροντας της επαρχίας του. Απεβίωσε στο Γαλαξίδι τον Αύγουστο του 1840.

Ουδείς αγνοεί τας σημαντικάς εκδουλεύσεις και θυσίας ας προσέφερεν εις τον αγώνα η οικογένεια Π. Λογοθέτου εις Γαλαξείδιον, ουδ’ ακόμη ότι ο μακαρίτης ήτο είς εκ των πρώτων της Στερεάς Ελλάδος προκρίτων, οίτινες θυσιάσαντες τα υλικά αυτών συμφέροντα εζώσθησαν την ρομφαίαν.

Δημοσίευμα για τον θάνατο του Π. Λογοθέτη στην εφημ. Ταχύπτερος Φήμη, 14 Αυγούστου 1840

Λάππας, 1960, 56

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 7, 4, 135, 152, 236, 260-261, 304, 318, 354, 400
ΑΕΠ τ. 8, 154, 247, 305-306, 316, 342
ΑΕΠ τ. 19, 11
ΑΕΠ τ. 22, 99
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 181
Βιβλιογραφία:
Λάππας, 1960, 56
ΛΕΕ τ. 2, 534
  • Γαλαξίδι