Λογοθέτης Κωνσταντίνος

Λογοθέτης Πανάγος
22nd March 2019
Λιδωρίκης Αναστάσιος
28th March 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Λογοθέτης Κωνσταντίνος

Γέννηση: ΑίγιναΘάνατος: άγνωστο
Ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης, πρόκριτος από την Αίγινα, έλαβε μέρος στις πολιτικές διεργασίες της Επανάστασης. Στις 14 Αυγούστου του 1824 εξελέγη παραστάτης Αιγίνης στο Β΄ Βουλευτικό, συμμετέχοντας στις εργασίες του Σώματος κατά το τέλος της Β΄ περιόδου και κατόπιν αντιπροσώπευσε την ίδια επαρχία στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Διετέλεσε, επίσης βουλευτής στη Βουλή του 1827 και λίγα χρόνια αργότερα, το 1831, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αιγίνης στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση.

Διωρισμένος ο κύριος Κωνσταντίνος Λογοθέτης παραστάτης της επαρχίας Αιγίνης διά την Τρίτην Περίοδον της προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος κατά το εις χείρας αυτού δοθέν παρά της επαρχιακής συνελεύσεως έγγραφον, διορίζεται παραστάτης της αυτής επαρχίας Αιγίνης διά το λοιπόν της Δευτέρας Περιόδου της Διοικήσεως, εν κοινή συνελεύσει και νομίμως εκλεχθείς. Εφ’ ω και δίδεται εις χείρας του ειρημένου κυρίου Κωνσταντίνου Λογοθέτου το παρόν έγγραφον διά να γίνη δεκτός δι’ αυτού εις το Βουλευτικόν Σώμα, ισόψηφος και ισοδύναμος με τους λοιπούς παραστάτας των ελευθέρων επαρχιών της Ελλάδος.

Παραστατικό έγγραφο επαρχίας Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου, 14 Αυγούστου 1824

ΑΕΠ τ. 9, 154

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 394, 409, 420
ΑΕΠ τ. 5, 3, 9-10, 16, 19, 22, 199, 201, 203, 206, 211, 213, 216, 218, 220, 222, 225, 228, 245, 249, 251, 253
ΑΕΠ τ. 6, 253
ΑΕΠ τ. 7, 5, 58, 107, 208, 246, 291
ΑΕΠ τ. 8, 65
ΑΕΠ τ. 9, 154, 281-2
ΑΕΠ τ. 12, 72
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 124
  • Αίγινα