Λιδωρίκης Αθανάσιος

Λιδωρίκης Αναστάσιος
28th March 2019
Λιβέριος Κύριλλος
30th March 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Λιδωρίκης Αθανάσιος
(Σκαρλάτος Θανάσης)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: Αθήνα 1868
Ο Αθανάσιος Λιδωρίκης προερχόταν από επιφανή οικογένεια της Δωρίδας, όπου γεννήθηκε περί το 1788. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Ορεινή Ναυπακτία (Κράβαρα) και συνέχισε τις σπουδές του με τον Αθανάσιο Ψαλίδα στα Ιωάννινα, όπου είχε μεταφερθεί ως όμηρος στην αυλή του Αλή Πασά, μια μορφή εγγύησης που χρησιμοποιούσε συχνά ο βεζίρης της Ηπείρου. Ο Λιδωρίκης έγινε ιδιαίτερος γραμματέας του Αλή Πασά το 1806 και στη συνέχεια έλαβε το αξίωμα του σφραγιδοφύλακα (μουχουρδάρη). Κατά την πολιορκία των Ιωαννίνων διέφυγε με την πρόφαση ότι έπρεπε να φροντίσει για την προστασία της οικογένειάς του που διέμενε στην Άρτα. Κατόπιν συνέβαλε στην οργάνωση της Επανάστασης στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο αντιμετωπίζοντας διώξεις και έλαβε μέρος στις πολιτικές διεργασίες. Στις 28 Απριλίου του 1824 εξελέγη παραστάτης Λιδωρικίου στο Γ΄ Βουλευτικό και μετέβη στην έδρα του Σώματος, όπου έγινε δεκτός συμμετέχοντας, επίσης, στο τέλος των εργασιών της Β΄ περιόδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ των επιτροπών στις οποίες έλαβε μέρος, στις 17 Φεβρουαρίου του 1826 διορίστηκε από το Βουλευτικό στη Διευθυντική Επιτροπή επί της δημοσίου οικονομίας της Ανατολικής Ελλάδος, μαζί με τον Ιωάννη Κοντουμά. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, στις 14 Αυγούστου του 1829, διορίστηκε μέλος της Γερουσίας συμμετέχοντας σε επιτροπές του Σώματος κυρίως για οικονομικά ζητήματα και στις 21 Δεκεμβρίου του 1830 διορίστηκε, επίσης, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Τον Απρίλιο του 1832 έλαβε μέρος για μικρή περίοδο στη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος. Στα χρόνια που ακολούθησαν διορίστηκε διοικητής Καρυταίνης (1833), έπαρχος Λεβαδείας, σύμβουλος της Επικρατείας (1835) και αργότερα, στις 24 Ιουλίου 1845, διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος του Σώματος για τη Γ΄ Σύνοδο της Β΄ Περιόδου (1849-50). Επίσης, διετέλεσε βασιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου του 1868.

Έγκλειστον ενταύθα λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω υπ’ όψιν της Σεβ. Επιτροπής ταύτης έκθεσιν των υπέρ πατρίδος κατά τον ιερόν αγώνα εκδουλεύσεων και υπηρεσιών μου, εις την οποίαν εκτίθενται συνοπτικώς αι εις προπαρασκευήν της επαναστάσεως κατά την Ήπειρον και Αλβανίαν και την Δυτικήν Ελλάδαν σπουδαίαι ενέργειαί μου. Ενταύθα δε περιοριζόμενος να καταδείξω τας υλικάς θυσίας και καταστροφάς, ένεκα του αγώνος και υπέρ αυτού υπέστην, διά τας οποίας δικαιούμαι εις αποζημίωσιν. [...]

     Το δίκαιόν μου συνίσταται εις την απολεσθείσα και δημευθείσα περιουσίαν μου. Την μεγάλην ταύτης αξίαν αν και γνωστή εις μέλη της επιτροπής ταύτης, ετοίμως θέλω δι’ αποδείξεων παραστήσω και βεβαιώσω άμα περί τούτου ειδοποιηθώ.

     Περιττόν είνε να καταδείξω τας οικογενειακάς μου ανάγκας και στερήσεις. Αυταί εισί γνωσταί εις την επιτροπήν. Παρακαλώ δ’ αυτήν επί τέλους να λάβη υπ’ όψιν ότι οικογένεια μεταξύ των πλουσιωτέρων της Ελλάδος, μόλις ήδη να αποζή διά πενιχράς συντάξεως. Είνε δυνατόν; Και διπλή αν ήτον, αδύνατον, και να έχω και θυγατέρα ανύπανδρον. Παρακαλώ λοιπόν την Σ: Επιτροπήν να αποφασίση να μου δοθή εν κτήμα ανάλογον των θυσιών μου και των εκδουλεύσεών μου κατά τας αποφάσεις των συνελεύσεων και των βουλών κλ. κλ. Υποσημειούμαι ευσεβάστως.

Αθανάσιος Λιδωρίκης

Απόσπασμα αίτησης του Αθανάσου Λιδωρίκη προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, 10 Ιουνίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών, κ. 111, φάκ. 85

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 329, 332, 372, 378
ΑΕΠ τ. 6, 277
ΑΕΠ τ. 7, 13-14, 150, 167-168, 188, 196, 214, 217, 264, 270, 285, 297, 352, 358, 371, 375, 420, 510
ΑΕΠ τ. 8, 8, 188, 256, 343, 359, 419
ΑΕΠ τ. 9, 153
ΑΕΠ τ. 21, 17, 32, 87, 126
ΑΕΠ τ. 24, 50-51, 54-58, 60, 63-64, 67, 70, 80, 82, 97-101
ΑΕΠ τ. 25, 82-83
Αρχείο Αλή πασά, τ. 1, 692, 697
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 71-72
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 111, φάκ. 85
Λάππας, 1955β, 875-876
Πούλος, 1970, 53
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄ Σύνοδος Γ΄ τ. 1, 5-6
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 496
ΦΕΚ, 1833 φ. 11
Βιβλιογραφία:
Αγγελίδης, 1962, 654, 657
Γούδας, τ. 7, 339-357
Δημακόπουλος, 1966α, 183-186
Δημακόπουλος, 1966β, 135, 146
ΙΕΕ τ. 12, 571
Λάππας, 1955α, 725-733
Λάππας, 1960, 18
ΛΕΕ τ. 2, 518
ΜΕΕ τ. 16, 101
Μητρώο, 1986, 63, 67
ΠΒΛ τ. 5, 256-257
  • [άγνωστο]