Κόντες Γιαννούτζος

Κοντουμάς Ιωάννης
27th May 2019
Κόκκος Νικόλαος
6th June 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Κόντες Γιαννούτζος
(Κόντης Ιωάννης)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Γιαννούτζος Κόντες, πρόκριτος με καταγωγή από την Άμφισσα, συμμετείχε στην Επανάσταση ως πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Το 1822 διετέλεσε παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό και στις 26 Μαρτίου του ίδιου έτους διορίστηκε μαζί με τον Σωτήριο Δούρο μέλος της επιτροπής του Υπουργείου του Δίκαιου. Δύο μήνες αργότερα, συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου, συνόδευσε μαζί με τον Λάμπρο Νάκο τον απεσταλμένο από τη Διοίκηση επιθεωρητή Αλέξιο Νούτσο στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία της Διοίκησης, ο Γιαννούτζος Κόντες απουσίασε κατά τη διάρκεια της θητείας του για μεγάλα διαστήματα από την έδρα της Διοίκησης. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου συνέχισε να ασχολείται με τις τοπικές πολιτικές διεργασίες.

Εν Κορίνθω, τη 20 Μαΐου 1822.

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, επί Αντιπροέδρου Σωτηρίου Χαραλάμπη, εδόθη έγγραφος η άδεια προς τους κυρίους Λάμπρον Νάκον και Γιαννούτσον Κόντε, ίνα συναπέλθωσιν εις την Ανατολικήν Ελλάδα τω κυρίω Αλεξίω Νούτσω, όστις στέλλεται εκεί ως επιθεωρητής των υποθέσεων, και μετ’ εκείνου να συνεργήσωσι και αυτοί. [...]

Απόσπασμα Πρακτικών του Βουλευτικού

ΑΕΠ τ. 1, 36

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 36, 92, 181, 186-187, 192-193, 202, 225-227
ΑΕΠ τ. 3, 19, 35, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 59
ΑΕΠ τ. 12, 22
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 96
Βιβλιογραφία:
Καλονάρος, 1997, 172, 176
  • [άγνωστο]