Κόκκος Νικόλαος

Κόντες Γιαννούτζος
29th May 2019
Κοκκοράκης Αναγνώστης
7th June 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Κόκκος Νικόλαος

Γέννηση: ΝάξοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Νικόλαος Κόκκος, πρόκριτος με καταγωγή από τη Νάξο, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες της εποχής. Τον Δεκέμβριο του 1822 εξελέγη παραστάτης Νάξου, ωστόσο, εξαιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών του νησιού η εκλογή του δεν έγινε ομόφωνα δεκτή, γεγονός που καθυστέρησε την άφιξή του στην έδρα της Διοίκησης. Πιθανότατα έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος στα τέλη της Α΄ Περιόδου, καθώς στις 26 Μαρτίου του 1823 αναφέρεται ως παραστάτης Νάξου στα Πρακτικά του Α΄ Βουλευτικού. Στη συνέχεια, συμμετείχε ως πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για τη σύνταξη του πρώτου «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογισμού) και κατόπιν διετέλεσε παραστάτης Νάξου στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας, τον Ιούνιο του 1823 έλαβε άδεια να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ενδεχομένως δεν επέστρεψε στις εργασίες του Σώματος. Στα χρόνια που ακολούθησαν παρέμεινε στη Νάξο. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εξελέγη πληρεξούσιος Νάξου στην Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843), ωστόσο πιθανότατα δεν παρουσιάστηκε στη Συνέλευση και τη θέση του πήρε ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης.

Προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα

[...] Υπερτάτη Βουλή, το χρέος μου προς την πατρίδα και επάγγελμά μου το ηξεύρω κάλλιστα και ότι προτιμητέαι αι του έθνους υποθέσεις υπέρ της ιδιαιτέρας ωφελείας το γνωρίζω σαφέστατα. Γνωστόν όμως έστω τω Σεβαστώ Βουλευτικώ ότι εις την εξάμηνον διατριβήν μου εις Πελοπόννησον κατηνάλωσα ίδιά μου χρήματα περίπου των δύο χιλιάδων, χωρίς των διαρπαγέντων μοι παρά τινων ναύτων, λαβών παρά της επαρχίας ή παρά τινός άλλου ουδέ οβολόν˙ και ταύτα δαπανήσας ουδέν εχρησίμευσα δια την πατρίδα μου, υπερασπιζομένων των φαυλοβίων και την κοινήν ευταξίαν διαστρεφόντων ταραξίων διά παντός. Αλλά ταύτα ο δούλος σας αποσιωπώ, πληροφορημένος πόθεν πηγάζουν αι τοιαύται αταξίαι. Νυν όμως απορών χρημάτων, γιγνώσκων και την αμηχανίαν του Εθνικού Ταμείου, αδύνατον να κινήσω, εάν δεν γένη πρόνοια να μου δωθούν παρά της επαρχίας τα αναγκαία έξοδά μου και τούτο δι’ επιταγής της Υπερτάτης Βουλής και τότε ουδεμίαν ώραν βραδύνω. Μένω δε με όλον το προσήκον βαθύτατον σέβας.

Τη 15 Σεπτεμβρίου 1823, εν Νάξω

Ο δούλος σας

Νικόλαος Κόκκος, Π

Αναφορά του Νικολάου Κόκκου

ΑΕΠ τ. 9, 269

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 63
ΑΕΠ τ. 2, 43-44, 49, 59, 63-64, 66, 94, 137, 431, 449, 470, 551, 554, 566, 599
ΑΕΠ τ. 3, 58, 69, 72, 75, 78, 80, 101, 107, 112
ΑΕΠ τ. 7, 209
ΑΕΠ τ. 9, 269
ΑΕΠ τ. 10, 86
ΑΕΠ τ. 13, 179-180
ΑΕΠ τ. 15αβ, 211
ΑΕΠ τ. 16, 179-180
ΠΕΣ, 43-44
Βιβλιογραφία:
  • Νάξος