Κοντουμάς Ιωάννης

Κορνήλιος Αναστάσιος
24th May 2019
Κόντες Γιαννούτζος
29th May 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Κοντουμάς Ιωάννης
(Κουντουμάς)

Γέννηση: Μύκονος 1791Θάνατος: Αθήνα 1847
Ο Ιωάννης Κοντουμάς γεννήθηκε στη Μύκονο το 1791 και έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Τον Μάιο του 1822 διορίστηκε έπαρχος Κάσου. Κατόπιν, από τα τέλη Μαρτίου του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για τη σύνταξη ποινικού κώδικα και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε πλήθος επιτροπών κυρίως δικαστικού και οικονομικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων των νέων παραστατών. Κατόπιν, εξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του Σώματος, όπως και κατά την προηγούμενη Περίοδο. Μεταξύ των πολλών επιτροπών στις οποίες έλαβε μέρος, στις 17 Φεβρουαρίου του 1826 διορίστηκε από το Βουλευτικό στη Διευθυντική Επιτροπή επί της δημοσίου οικονομίας της Ανατολικής Ελλάδος, μαζί με τον Αθανάσιο Λιδωρίκη. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, ο Κοντουμάς διορίστηκε, τον Φεβρουάριο του 1829, στο τμήμα Οικονομίας του Πανελληνίου και από τον Μάρτιο του ίδιου έτους, υπήρξε επίσης προσωρινό μέλος στην Επί της Οικονομίας Επιτροπή. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διετέλεσε διοικητής Βοιωτίας και διοικητής Τριφυλίας, ενώ στις 24 Ιουλίου του 1845, διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1847.

Προς το Ένδοξον Μινιστέριον των Εσωτερικών

Ειδοποιώ ότι αι διαταγαί της Υπερτάτης Διοικήσεως δεν εκτελούνται εις την επαρχίαν μου και αντεπαρχίαν μου. Έγραψα τα αυτά και προς τους κυρίους αρμοστάς, γνωστοποιώντας τους ότι η παρουσία τους είναι αναγκαία και, αν δεν ημπορούν να έλθουν, να με γράψουν να υπάγω να τους ανταμώσω δια το όφελος της Διοικήσεως. Οι Κάσιοι το γρόσι της συνεισφοράς εισέτι δεν έδωσαν ούτε τα άλλα κανονικά, αλλ’ αυτά ουδέν λογίζονται απ’ όσα δικαίως ημπορεί να απολαύση η Διοίκησις απ’ αυτούς τους αγρίους ανθρώπους. Εγώ αρρώστησα από τα δεινά όπου ετράβηξα ως θέλει πληροφορηθή η Σεβαστή Διοίκησις, γενναίως όμως ήθελα το υποφέρει, αν εκτελούσα τα χρέη μου ως δει. Παρακαλώ ουν το μινιστέριον να αναφέρη εις την Σεβαστήν Υπερτάτην Διοίκησιν ότι με αρκεί να μοι σταλθή η άδειά μου να έλθω αυτού και διά την υγείαν μου και διά το συμφέρον της Διοικήσεως. Ειδοποιώ προς τοις άλλοις ότι εις τας 17 του Αυγούστου ανεχώρησαν απ’ εδώ οκτώ πλοία και επήγαν εις τον Δεμνιάτην και υπέστρεψαν εις τας 8 του παρελθόντος και έφεραν 4-500.000 γρόσια εις πράγμα και εις μετρητά. Αν είχα δύναμιν, ήθελε βέβαια ωφεληθή η Διοίκησις μεγάλως. Μένει πλέον μετά τον εις τα αυτόσε ερχομόν μου να παρθούν και τα απερασμένα και αυτά. Μένω μ’ όλον το σέβας

Τη 4 Οκτωβρίου 1822

Ο έπαρχος της Κάσου

Τζ. Κοντουμάς

Επιστολή του Ιωάννη Κοντουμά προς το Υπουργείο των Εσωτερικών

ΑΕΠ τ. 13, 153

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 219
ΑΕΠ τ. 2, 18, 34, 37, 43-45, 49, 53, 68, 70, 78, 82, 106, 110, 114, 121-122, 137, 161, 178, 188, 193-194, 196-197, 200-1, 207, 212, 214, 217, 227, 237, 242, 251, 260, 263, 275, 279, 281, 284, 290, 293, 295, 304, 316, 322, 327, 331, 360, 372, 384, 387, 410, 420, 431, 449, 515, 528, 530-532, 550, 554, 566, 593, 598, 639, 647-648, 652
ΑΕΠ τ. 3, 54-61, 64-66, 69, 72, 75-77, 82, 101, 134-135, 139, 142, 146
ΑΕΠ τ. 4, 44, 437, 444, 450-451, 455-457, 460, 462-464, 471
ΑΕΠ τ. 6, 10, 26, 42, 123-124, 133, 156-157, 260, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 5, 36, 48, 55, 57-58, 74, 115, 228, 246-247, 251, 258, 269, 271-273, 278, 290-291, 297-298, 318, 343-345, 384, 396, 433, 440-441, 447-449, 504-505, 510, 512-514
ΑΕΠ τ. 8, 36, 57, 67, 234, 246, 257, 263, 284, 331, 343, 403, 411, 416, 423, 425, 430
ΑΕΠ τ. 9, 324
ΑΕΠ τ. 10, 286
ΑΕΠ τ. 12, 178
ΑΕΠ τ. 13, 106, 153, 178, 186-8, 215-217
ΑΕΠ τ. 15αβ, 174
ΑΕΠ τ. 22, 28, 39-40, 42-43, 199, 206, 208
ΑΕΠ τ. 25, 3-4, 7-8
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 77-78
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 493-494
ΦΕΚ, 1838 φ. 24
ΦΕΚ, 1844 φ. 29
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 120-122, 183-186
Δημακόπουλος, 1966β, 126-127, 154
Κιουσοπούλου, 2018, 83
Λούκος, 1988, 80-81
Μουτζούρης, 1984, 20, 140
  • Μύκονος 1791