Κοκκοράκης Αναγνώστης

Κόκκος Νικόλαος
6th June 2019
Καψάλης Χριστόδουλος
18th June 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Κοκκοράκης Αναγνώστης
(Κόκορης, Κοκοράκης)

Γέννηση: ΜυστράςΘάνατος: Μυστράς 1832
Ο Αναγνώστης Κοκκοράκης, πρόκριτος από την επαρχία Μυστρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας σημαντική στρατιωτική δράση. Με βάση μεταγενέστερο πιστοποιητικό που υπέγραφαν στρατιωτικοί και πρόκριτοι της Πελοποννήσου φαίνεται πως είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία το 1820 από τον Παναγιώτη Γιατράκο. Διετέλεσε έφορος της επαρχίας Μυστρά και από τον Ιούλιο του 1822 έγινε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας ύστερα από πρόταση του Π. Γιατράκου, αντικαθιστώντας τον αιχμάλωτο από τους Οθωμανούς επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο. Τον Μάρτιο του 1823 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Μυστρά στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και συμμετείχε στην επιτροπή της, η οποία επιφορτίστηκε να παρουσιάσει στους στρατιωτικούς τις πρώτες αποφάσεις του Σώματος. Στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Μυστρά στο Β΄ Βουλευτικό, από το οποίο διορίστηκε στην επιτροπή που εξέτασε τα μέλη του Εκτελεστικού για παράβαση του συντάγματος (16.11.1823). Από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 1824. Απεβίωσε στον Μυστρά το 1832.

Εκ των επισυνημμένων ώδε δέκα και πέντε αντιγράφων των ανά χείρας της ευσεβάστως υποφαινομένης υπαρχόντων πρωτοτύπων εγγράφων καταφαίνεται ότι ο μακαρίτης σύζυγός μου, Αναγνώστης Κοκκοράκης, πολυειδώς και πολυτρόπως ηγωνίσατο υπέρ της φιλτάτης πατρίδος καθ’ όλον τον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα. Διότι και προσωπικώς προσηνέχθη αυτή ως βουλευτής τε και Γερουσιαστής χρηματίσας, και εν άλλαις υπηρεσίαις κατά την τότε ανάγκην της πατρίδος, συνεργήσας και χρηματικήν ου την τυχούσαν συνδρομήν προσήνεγκε καταναλώσας υπέρ αυτής το πλείστον της περιουσίας αυτού! Απεβίωσε δ’ επί τέλους κατά το έτος 1832 εις ένδειαν, αφείς εμέ και δύο ημών τέκνα, τα οποία μετά στενοχωρίας διέθρεψα και τα οποία προ ολίγων ήδη ετών απεβίωσαν! Μένω δε εις την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν εγώ μόνη υποφέρουσα μετά του δωδεκαετούς εγγονού μου θλίψεις και στενοχωρίας ένεκεν ανεχείας, και ιδιωτικών χρηματικών οφειλών, εν αις το σκάφος της Ειμαρμένης έρριψέ με!

            Παρακαλείται λοιπόν η Σ[εβαστή] Επιτροπή, όπως ευαρεστουμένη λάβη υπ’ όψιν τα ειρημένα έγγραφα, και επομένως ευδοκήση ν’ απονείμη δικαιοσύνην και εις εμέ.

Ευπειθεστάτη

Ελένη Γκικοπούλα χήρα

Αναγνώστου Κοκκοράκη

Αγράμματος κατ' εντολήν και αίτησίν της [...]

Αίτηση Ελένης Γκικοπούλας, 15 Απριλίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 87, φάκ. 2

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 129, 177, 197, 201, 275, 374, 379, 549, 554, 593, 647
ΑΕΠ τ. 3, 53, 98, 144
ΑΕΠ τ. 6, 230, 273, 278
ΑΕΠ τ. 9, 10-12, 162
ΑΕΠ τ. 15αβ, 59
ΒΒ, κώδ. 365
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 87, φάκ. 2
Φωτάκος, 1888, 85
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 2, 270
Σπηλιωτάκης, 1980, 12, 21, 29
Φωτόπουλος, 2002 τ. 1, 139
  • Μυστράς