Καραπάνος Φώτιος

Καράπαυλος Ηλίας
26th June 2019
Καραμάνος Γιαννούλης
29th June 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Καραπάνος Φώτιος
(Καραπάνου Φώτος)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: Νάξος 1823
Ο Φώτιος Καραπάνος, προεστός από την Ακαρνανία, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας τον Νοέμβριο του 1821 τη Συνέλευση του Μεσολογγίου. Έναν μήνα αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Δυτικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821), από την οποία διορίστηκε μέλος της επιτροπής για τη κατάρτιση του πρώτου συντάγματος. Κατόπιν, διετέλεσε παραστάτης Δυτικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822) και έλαβε μέρος σε διάφορες επιτροπές του Σώματος. Στις 26 Μαρτίου του ίδιου έτους διορίστηκε μαζί με τον Βενιαμίν Λέσβιο στην επιτροπή του Υπουργείου των Εξωτερικών, ενώ τον Ιούνιο ανέλαβε, προσωρινά, τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του Πολέμου. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στη Βουλευτική Επιτροπή και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου του 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Το επόμενο έτος, στις 24 Μαρτίου 1823, διορίστηκε στην επιτροπή για τον έλεγχο των εγγράφων των παραστατών και των πληρεξουσίων της Β΄ Περιόδου. Ο Φώτιος Καραπάνος στις 6 Μαΐου 1823 ανέλαβε, κατόπιν κλήρωσης με τον ισοψηφήσαντα Λεονταρή Κοντακτζή, καθήκοντα επάρχου Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου, θέση που διατήρησε έως το θάνατό του το ίδιο έτος.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Προς τον εξοχώτατον Υπουργόν των Εσωτερικών

Ο Έπαρχος της Επαρχίας Νάξου

Σας έγραψα προ ημερών μέσω Ύδρας την ενθάδε άφιξίν μου. Σας είπα τα πρακτικά μου, κατά το χρέος μου, την καλήν δεξίωσιν δηλ. και ευπείθειαν των Ναξίων και την σύστασιν του διοργανισμού καθ’ όλην του την έκτασιν˙ εις δε την απείθειαν των λατίνων εις το να δώσουν το δέκατόν των, τους οποίους πολιτεύομαι ώστε να λάβω έγγραφον επιταγήν περί τούτων της Υπερτ. Διοικήσεως˙ και άλλα τινά, διά τα οποία ήτον ανάγκη να μοι γράψετε όσον τάχιστα τι να κάμω. Αλλά μέχρι τούδε δεν ηξιώθην απαντήσεώς σας.

            Ήδη δε, επειδή αιφνιδίως μοι παρρησιάζονται οι παρόντες άρχοντες Σαντοριναίοι εδώ έξω εις τα χωρία και δεν έχω ούτε με δίδουν καιρό να εκτανθώ, διότι βιάζονται ν’ αναχωρήσουν, αναγκάζομαι να σας γράψω επί ποδός και να σας παρακαλέσω μόνον να μοι σταλθή το γρηγορώτερον απόκρισις εις τα προλαβόντα μου γράμματα, διότι ο καιρός δεν επιδέχεται πλέον βραδύτητα.

            Οι ρηθέντες κύριοι Σαντοριναίοι προστρέχουν εις την Υπερτάτην Διοίκησιν δι’ υπόθεσιν την οποίαν μανθάνετε παρ’ αυτών των ιδίων. Κρίνω χρέος μου να σας τους συστήσω στενότατα διά να τους γένητε βοηθός εις την χρείαν των. Οι άνθρωποι είναι με χαρακτήρα και φιλογενέστατοι. Είναι περιττόν να προσθέσω περί τούτων τι περισσότερον, διότι γράφω προς την εξοχότητά σας. Τα εδώ ιδικά μου πράγματα υπάγουν θεία συνάρσει καλώς μέχρι τούδε. Αναμένω ανυπομόνως απάντησίς σας. [...]

Αναφορά του Φώτιου Καραπάνου

ΑΕΠ τ. 13, 235-236

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 15, 26, 55, 60-62, 83, 92, 96, 181, 192, 201-203, 300, 339
ΑΕΠ τ. 2, 17, 436
ΑΕΠ τ. 3, 19-20, 35, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 59, 157, 160
ΑΕΠ τ. 10, 35-36, 60, 219
ΑΕΠ τ. 12, 266-267
ΑΕΠ τ. 13, 236
Δημητριάδου, 2011 τ. 1, 191
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 32
Μάμουκας τ. 1, 23, 34
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 88, 240
Κυριακίδης, 1893, 5-6
ΛΕΕ τ. 2, 179
  • [άγνωστο]